КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Володимир Страшко

Анотація


Вступ. У сучасних умовах економічний розвиток України пов’язаний із багатьма чинниками, зокрема з функціонуванням ринку праці. Він характеризується як складне соціально-економічне явище суспільства. З огляду на це дослідження концептуальних положень парадигми формування та регулювання ринку праці є актуальними і своєчасними, враховуючи, що їхні результати суттєво впливатимуть на відтворення та розвиток трудових ресурсів як підприємств, регіонів, так і держави загалом.

Мета статті – ґрунтовний аналіз і систематизація наукових підходів щодо створення сучасної парадигми формування та регулювання ринку праці.

Методи дослідження. Застосовано історичний метод, методи логічного узагальнення, теоретичного аналізу і синтезу.

Результати. Акцентовано увагу на дефініціях поняття «ринок праці», враховуючи, що у сучасній економічній літературі не існує єдиного тлумачення цього поняття, інколи його визначають як «ринок робочої сили». Різні погляди науковців на ці поняття визначені метою дослідження конкретних аспектів трудової діяльності. Аналіз наукових джерел дає змогу стверджувати, що вперше визначення сутності ринку праці обґрунтовані у дослідженнях сучасних учених, які використовували здобутки А. Сміта, Д. Рікардо, Д. Мілля, К. Маркса, А. Маршалла, А. Пігу, Л. Вальрасома, В. Парето, Дж. Кейнса, П. Самуельсона та ін. Аналіз еволюції наукових поглядів на сутність поняття «ринок праці» дає змогу визначати основні етапи його формування і регулювання в процесі забезпечення результативності та ефективності трудової діяльності у сучасних умовах.

Висновки. Узагальнивши дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців щодо трактування сутності терміна «ринок праці», встановлено відсутність єдиної думки щодо визначення змісту цього поняття. Це пояснюється складністю та багатоаспектністю поняття, що перебуває у стані трансформації, пов’язаним зі швидкоплинними змінами. Визначення концептуальних положень парадигми формування та регулювання ринку праці сприятиме розвитку економічної теорії та забезпечуватиме сутність її понятійного апарату.


Ключові слова


ринок праці, поділ праці, ціна на працю, вартість робочої сили, попит і пропозиція, заробітна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


Сміт А. Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй / пер. Олександра Васильєва. К.: Наш Формат, 2018. 722 с.

Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. К.: КНЕУ, 2001. 564 с.

Історія економічних теорій: підручник / О. Ю. Амосов, В. О. Сивоконь та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова, к.е.н., доц. В. О. Сивоконя. Х. : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. 448 с.

Історія економіки та економічної думки : підручник / О. Ю. Амосов, В. О. Сикоконь та ін. ; за заг. Ред. д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України О. Ю. Амосова, к.е.н., доц. В. О. Сивоконя. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. 600 с.

Маркс К. Капітал в 3х томах. К.: Політосвіта, 1978. Т.1. 933 с.

Аналітична економія: принципи, проблеми і політика : пер.з англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. Львів : Просвіта, 1997 .Ч. 1 : Макроекономіка. 1997. 671 с.

Купалова Г. I. Соцiально-економiчна сутнiсть форми та функцiї ринку робочої сили // Зайнятiсть та ринок працi. Вип. 2. 1994. С. 12–19.

Петюх В. М. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 288 с.

Волянська-Савчук Л. В., Красовський В. О. Теоретичні засади ринку праці в економічній системі. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 21-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2019_1_5

Закон України «Про зайнятість населення». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

Ринок праці та освіта: пошук взаємодії / Під наук. ред. І. Л. Петрової. К. : Таксон, 2007. 200 с.

Лісогор Л. С. Формування ринку праці в Україні (монографія) / відповід. ред. д. е. н., проф. Д. П. Богиня. К.: Ін-т економіки НАНА, 2003. 296 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.035

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.