АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНИМИ БЛАГАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

Роман Ціщик

Анотація


Охарактеризовано сутність та роль соціальних благ та послуг у забезпеченні життєдіяльності домогосподарств України. Визначено основні індикатори, які відображають рівень забезпечення населення соціальними благами та послугами. Проаналізовано тенденції динаміки та регіональні особливості їх доступності домогосподарствам. Виявлено проблемиі в цій сфері, на сучасному етапі. Запропоновано заходи, які сприятимуть розвитку соціальної інфраструктури.

 

The essence and role of public welfares and services in providing vital activity of households in Ukraine are characterized. The main indicators which depict the level of providing the population with public welfares and services are defined. Trends of their dynamics and regional peculiarities of accessibility of households are analyzed. The present-day problems in this sphere are pointed out. The measures which can promote the development of the social infrastructure are suggested.


Ключові слова


домогосподарства; соціальні блага та послуги; соціальна інфраструктура; соціалізація; об’єкт соціальної сфери; соціально-економічний розвиток; households; public welfares and services; social infrastructure; socialization; object of social sphere

Повний текст:

PDF

Посилання


Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : [монографія]. А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», – 2009. – 528 с.

Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.who.int/ru/.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Соціальний розвиток України : сучасні трансформації та перспективи : [монографія] / [Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін.]. – Черкаси : Брама – Україна, 2006. – 620 с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державний комітет статики України [за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : ТОВ «Август-Трейд», 2011. – 560 с.

Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державний комітет статики України [за ред.О. Г. Осауленка]. – К. : «Август-Трейд», 2012. – 558 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.