Запровадження ризик-менеджменту у функціональну діяльність публічних інститутів

Дмитро Онофрійчук

Анотація


Вступ. У статті обґрунтовано наукові та організаційні засади запровадження інструментарію ризик-менеджменту у функціональну діяльність публічних інститутів як засобу інноватизації та підвищення конкурентного статусу владних інститутів як на державному так і на регіональному рівнях. Структуровано й ідентифіковано ризики, пов’язані з наданням публічних послуг та їх ресурсним супроводом, а також обґрунтовано алгоритм управління ними.

Мета статті. Обґрунтувати сутнісні детермінанти ризик-менеджменту і науково-організаційні засади його запровадження у функціональну діяльність публічних інститутів на макроекономічному та регіональному рівнях.

Методи. В рамках наукової публікації використані методи історичного, системного, порівняльного та структурного аналізу, абстрактно-логічного узагальнення.

Результати. У роботі обґрунтовано архітектоніку запровадження ризик- менеджменту в публічній службі, доведено, що він повинен бути інтегрований у всі  підсистеми адміністративного менеджменту публічного інституту та бути невід’ємною частиною процесу прийняття управлінських рішень. Розглянуто механізм управління корупційними ризиками, який повинен охоплювати: розроблення стратегії або програми передбачення можливих сфер виникнення корупційних ризиків, оцінювання корупційних ризиків, розроблення механізму реагування на корупційні ризики, моніторинг результативності антикорупційного механізму.

Основні положення наукової статті сприятимуть побудові інноваційної конкурентоспроможної високопрофесійної, прозорої, некорумпованої, престижної та  орієнтованої на потреби громадян публічної служби.


Ключові слова


структуризація ризиків; ризик-менеджмент; управління ризиками в системі публічної служби; корупційні ризики; антикорупційні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Тепман Л. Управління ризиками в умовах фінансової кризи. URL: https://institutiones.com/download/books/1225-riski-v-ekonomike.html

Гігеренцер Г. Розуміти ризики. Як обрати правильний курс. URL: https://stylus.ua/uk/ponimat-riski-kak-vybirat-pravilnyy-kurs-p386211c12492.html

Гіротра К. Оптимальна бізнес-модель. Чотири інструменти управління ризиками. URL: https://mybook.ru/author/karan-girotra/optimalnaya-biznes-model-chetyre-instrumenta-uprav/read/

Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 208 с.

Ризик-менеджмент. Чи що таке управління ризиками. URL: https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України. Постанова КМУ від 17 липня 2019 р. № 632. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2019-%D0%BF#Text

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text

Вінборн С., Сисоєв В., Ткаченко В. Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції. Програма USAID/FINREP-II К, 2015. 75 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.094

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.