Вплив соціально-трудових відносин на якість життя населення в об’єднаних територіальних громадах

Світлана Прохоровська

Анотація


Соціально-трудові проблеми в Україні, межуюb з питаннями національної безпеки, зумовлюють кардинальні зміни у соціально-трудових відносинах, що мають сприяти підвищенню якості життя населення.

Досліджено, що метою регулювання соціально-трудових відносин в ОТГ є забезпечення розвитку соціально-трудових відносин у громаді в правовому полі та у напрямі підвищення якості життя населення й виокремлено основні завдання.

 Обґрунтовано, що необхідне формування новітніх механізмів регулювання соціально-трудових відносин в об’єднаних територіальних громадах, адаптованих під українські реалії та спроможних при їхній імплементації забезпечити ефективну діяльність органів місцевого самоврядування для не лише регулювання соціально-трудових відносин у громадах, а й стійкого їхнього розвитку.

Виокремлено заходи щодо підвищення рівня доходів від трудової діяльності в ОТГ. Визначено предмети соціально трудових відносин на рівні територіальних громад. Обґрунтовано, що в територіальних громадах, вплив соціально-трудових відносин проявляється у створенні стимулів та умов розвитку цих відносин на місцевому рівні, налагодженні нормальних стосунків між суб’єктами соціально-трудової сфери.

Досліджено, що створення економічно ефективних робочих місць у громадах є основою розвитку соціально-трудових відносин і зайнятості, оскільки вони дають змогу розвинути творчий потенціал найманого працівника, підвищити його кваліфікацію, величину заробітної плати, а, отже, поліпшити якість життя працездатного населення громад.

Запропоновано заходи щодо узгодження спільних інтересів громади, найманих працівників і роботодавців для підвищення ефективності їхньої діяльності та якості життя населення.


Ключові слова


гідна праця; зайнятість; об’єднана територіальна громада; робоче місце, соціальний розвиток; соціально-трудові відносини; якість життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / [А. М. Колот, В. М. Данюк, О. О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. К.: КНЕУ, 2017. 500 с.

Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. Киів: Юридична книга. 2005. 257с.

Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 230 с.

Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19/ed20190101 (дата звернення: 20.05.2019).

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квіт. 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF/ed20170902 (дата звернення: 20.05.2019).

Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/ed20190501 (дата звернення: 22.05.2019).

Прохоровська С.А. Пріоритетні напрями удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області: монографія. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення: Колективна монографія за ред. Крисоватого А.І. та Десятнюк О. М. Тернопіль, 2016. 440 с. (С. 188 –203).

Прохоровська С. А. Розвиток трудового потенціалу в умовах модернізації соціально-трудових відносин: Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спе-ціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів, 2012. 274 c.

Хожило І. Соціально-економічний розвиток громад в умовах децентралізації влади в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2015. Вип. 1 (13). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_19.

Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: Монографія. Донецьк: ІЕП НАН України, 2005. 502 c.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.140

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.