Концептуальні засади державного регулювання просторового розвитку територіальних громад

Юрій Іванов, Ольга Іванова, В’ячеслав Лаптєв

Анотація


Вступ. Статтю присвячено актуальним питанням розвитку територій на основі самодостатності, розробці наукових засад просторового розвитку територіальних громад та особливостям державного регулювання цього процесу на підставі децентралізації влади.

Мета статті полягає у висуненні гіпотез, обґрунтуванні положень концепції просторового розвитку територіальних громад, теоретичного базису концепції, принципів, підходів та методів реалізації концепції.

Методи дослідження. Під час написання наукової статті було використано методи логічного узагальнення; теоретичного аналізу; компаративного аналізу та гіпотетико-дедуктивний метод.

Результати. Висунуто наукові гіпотези та обґрунтовано положення концепції державного регулювання просторового розвитку територіальних громад: розвиток територіальних громад можливий лише на основі системного підходу щодо просторового, соціально-економічного розвитку, вдосконалення системи місцевого самоврядування й модернізації адміністративно-територіального устрою країни; просторовий та соціально-економічний розвиток територіальних громад базується на забезпеченні територій закріпленими власними ресурсами та відповідними повноваженнями й відповідальністю; територіальні межі громад мають формуватися на підставі обґрунтованих критеріїв щодо можливого саморозвитку; інструменти державного стимулювання й підтримки територіальних громад варіюються залежно від їх виду; інструментарій просторового розвитку територіальних громад базується на геоінформаційних системах. Доведено, що державне регулювання просторового розвитку полягає у державній інформаційно-просвітницькій, організаційній, методичній та фінансовій підтримці розвитку територіальних громад та у державному стимулюванні саморозвитку територій.

Висновки. Основні положення цієї статті сприятимуть формуванню виваженої державної політики регулювання просторового розвитку територіальних громад на принципах самодостатності.


Ключові слова


територіальні громади, концепція, державне регулювання, просторовий розвиток, державне стимулювання, геоінформаційні системи, децентралізація, самодостатність розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутко І.П. Деякі проблеми становлення і розвитку територіального самоврядування в Україні. Місцеве та регіональне самоврядування України. 1992. № 3. С. 6–10.

Франко І. Що таке громада і чим вона повинна бути? Зібр. творів: [у 50 т.] К., 1985. Т. 44. Кн. 1. 175 с.

Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2001. 260 с.

Гулак Л.С. Теоретичні засади становлення місцевого самоврядування в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6–2. Т. 1. С. 101–104.

Хріпливець Д.Є. Теоретичні засади моделей місцевого самоврядування. – Державне управління: удосконалення та розвиток. № 9. 2010 URL. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=188.

Гейда О.В. Види територіальних громад в Україні та особливості їх правового статусу: загальна характеристика. Європейські перспективи. 2012. №3 (3). С. 9–13.

Гріневська С. М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 11 (137). С. 169–174.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовт. 1985 р. Хартію ратифіковано Законом № 452/97-ВР від 15 лип. 1997 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-вр.

Про добровільне об’єднання територіальних громад. Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Гаврилко П. П. Комплексний розвиток та конкурентоспроможність регіонів. Ефективна економіка № 4. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1058.

Комплексний план просторового розвитку території громади. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14364.

Оліферук С. І. Просторово-економічний розвиток україни: узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування. Інвестиції: практика та досвід. № 17. 2013. С. 49–53.

Kondratenko, N., Papp, V., Romaniuk, M., Ivanova, O., & Petrashko, L. (2022). The role of digitalization in the development of regions and the use of their potential in terms of sustainable development. Amazonia Investiga, Vol. 11(51), 103–112. https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.10.

Ivanov Yu., Ivanova O., Laptiev V., Polyakova O., Shlykova V. (2021) Problem-oriented Management of United Territorial Communities' Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence. International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). SHS Web of Conferences. Vol. 126. 02001 https://doi.org/10.1051/shsconf/202112606002.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад. Постанова Кабінету міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text.

Сайт Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.041

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.