Сучасні технології організаційного проєктування діяльності органу місцевого самоврядування

Олена Дудкіна, Інна Чикало

Анотація


Вступ. Висвітлено питання організаційного проектування діяльності органу місцевого самоврядування. Систематизовано наукові підходи щодо розгляду організаційного проектування. Розроблено рекомендації щодо використання сучасних технологій організаційного проектування у діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема інструментарію моделювання організаційної зрілості організації, що широко застосовується бізнес-структурами.

Мета. Метою статті є систематизація наукових підходів щодо проектно-організаційної діяльності органів місцевого самоврядування та окреслення напрямів імплементації сучасних технологій організаційного проектування у практику функціонування органів місцевого самоврядування.

Результати. Обґрунтовано, що в умовах децентралізації для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів та об’єктів місцевого самоврядування необхідним є використання сучасних технологій організаційного проектування. Доведено, що організаційна діяльність є важливою складовою діяльності органу місцевого самоврядування, завдяки якій реалізуються найважливіші повноваження місцевих представницьких органів. Проаналізовано наукові підходи щодо розгляду організаційного проектування. Акцентовано увагу на тому, що технологія організаційного проектування в публічному управлінні є одночасно управлінською технологією та інструментом розробки і впровадження організаційних нововведень у практику управління органами й установами публічного сектору. Запропоновано використовувати поряд з існуючими традиційними методами організаційного проектування (експертними, структуризації цілей, аналогій, організаційного моделювання) інструментарій моделювання технологічної зрілості організації, що застосовується у практиці організування діяльності бізнес-структур. Розроблено рекомендації щодо імплементації моделей організаційної зрілості у практику управління органів місцевого самоврядування та виокремлено певні обмеження щодо можливостей їх застосування для оцінювання рівня організаційної зрілості органів місцевого самоврядування. Представлено адаптовану модель організаційної зрілості щодо організаційного проектування в органі місцевого самоврядування.


Ключові слова


організаційне проектування, проектно-організаційна діяльність, орган місцевого самоврядування, проектний підхід, управлінський підхід, моделі організаційної зрілості

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданов В.В. Управління проектами в Mісrosoft Project 2002: Учбовий посібник. Харків. 2003. 640 с.

Дудкіна, О., Дудкін П. Удосконалення функціональної діяльності органів публічного управління в умовах децентралізації: аспекти організаційного проектування. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з між нар. участю, Ч. 1 [м. Тернопіль, 15 травня 2020 р.] / редкол. : Р. Р. Августин, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк [та ін.] ;відпов. за вип. М. М. Шкільняк. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. С. 47–50.

Кравченко В., Пітцик М. Питання компетенції місцевого самоврядування в контексті реформування системи територіальної системи влади. Збірник матеріалів та документів. За заг. ред. Р.П. Безсмертного. Київ: Атіка-Н, 2009. С. 227.

Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. Монографія. Київ: МАУП, 2004. 432 с.

Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємства: навч. посіб. Київ: КНЕУ. 2009. 420 с.

Сисоєнко І. А. Еволюція поглядів на етапи здійснення організаційного проектування на підприємстві. Вісник ЖДТУ. 2013. № 3 (65). С. 163–169.

Скорик О. О. Концептуальні засади організаційного проектування в публічному управлінні. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/34.pdf

Черниш І. В. Проектування організаційної структури управління підприємством в умовах конкурентного середовища. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 5 (3). С. 121–124.

Galbraith J.R. Organizational Design. Reading, MA: Addison Wesley Publishing Company, 1977. 426 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.055

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.