ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ірина Круп’як, Лідія Круп’як

Анотація


Вступ. Висвітлено питання фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком держави у сучасних умовах. Проведено аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності із зазначенням негативних тенденцій у структурі та умовах фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком. Розроблено рекомендації щодо удосконалення інноваційної діяльності з врахуванням неперервності відтворювальних процесів, що реалізуються за наявності достатнього обсягу фінансових ресурсів шляхом виокремлення механізму фінансування, планування, бюджетування та балансування грошових потоків.

Мета. Метою статті є аналіз стану, особливостей фінансового забезпечення інноваційного розвитку держави та оцінювання його наслідків в умовах сучасних економічних трансформацій для виокремлення оптимальних напрямів управління інноваційними процесами.

Методи дослідження. У процесі підготовки статті використані методи узагальнення, системного та структурно-логічного аналізу.

Результати. Обґрунтовано, що у сучасних умовах імперативність інноваційного розвитку визначається новизною, складністю, інтенсивністю та небезпечністю глобальних трансформацій, що підтверджує доцільність використання управлінського інструментарію та його адаптацію до конкретної ситуації. Доведено, що головну роль в інноваційному розвитку держави відіграють фінансові ресурси, за допомогою яких забезпечуються всі етапи інноваційного процесу та координуються різні ланки інноваційної діяльності. Проаналізовано стан фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком, оскільки економічний ефект такого розвитку визначається здатністю акумулювати достатній обсяг фінансових ресурсів для реалізації інноваційних задумів та впливає на швидкість виведення інновацій на ринок, а отже, на їхній комерційний успіх. Акцентовано на тому, що негативно на зменшення результативності інноваційної діяльності вплинуло зменшення витрат на дослідження і розробки. Як наслідок, маємо зменшення привабливості дослідницької системи для молодих науковців, низьку концентрацію дослідників, недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури, обмеженість інструментів інституційної та фінансової підтримки інноваторів, недостатній захист прав інтелектуальної власності тощо. Запропоновано забезпечити ефективне фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на основі звільнення певної частини фінансових ресурсів шляхом запровадження на державному рівні особливих режимів обліково-амортизаційної та податкової політики, а також залучення зовнішніх інвесторів для фінансування інноваційних проєктів, участі у міжнародних проєктах, в рамках яких здійснюватиметься підтримка інноваційних розробок підприємств. Розроблено рекомендації щодо активізації інноваційної діяльності за: використання різних форм державної фінансової підтримки; стимулювання інвестування інноваційної сфери; збільшення фінансування пріоритетних напрямів науки й інновацій; збалансування обсягів витрат на фундаментальні, прикладні дослідження і розробки; налагодження взаємодії державного і підприємницького секторів щодо комерціалізації інновацій; розширення міждержавної співпраці.


Ключові слова


фінансове забезпечення, інноваційна діяльність, інноваційні витрати, джерела фінансування, інноваційний розвиток, інноваційні процеси, фінансова підтримка, інвестиційні ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажаман І. А., Сливка Д. О. Тенденції стану фінансування інноваційної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 20-23. URL: http://www.investplan.com.ua/ pdf/23_2019/6.pdf

Диба О.М. Інноваційний розвиток підприємств в умовах глобалізації. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 111-118.

Ковпака А. Інноваційний розвиток країни як рушійний чинник підвищення національної конкурентоспроможності. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2021. Вип. 1. URL: http://eui.zu.edu.ua/article/ view/234658/238776

Круп'як І. Й. , Круп’як Л.Б. Проблеми та стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2012. № 12. С. 31-35.

Левицька І.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств: сучасний стан та напрями підвищення. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2020. № 2(11). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/ view/14787/13085

Наукова та інноваційна діяльність України за 2020 рік: стат. зб. Державна служба статистики України. Київ, 2021. 242 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_ Nauka_2020.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Писаренко Т.В., Куранда Т.К. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2021 році: науково-аналітична доповідь. К.: УкрІНТЕІ, 2022. 93 с.

Підоричева І. Ю. Інноваційна екосистема в сучасних економічних дослідженнях. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 54-92.

EU sets up €20 million support for Ukrainian start-ups through European Innovation Council. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/IP_22_3533

Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/ global_innovation_index/2021
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.017

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.