ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Ольга Дяків

Анотація


Вступ. Управління персоналом визначено як один із механізмів реалізації кадрової політики суб'єкта управління, враховуючи систему організаційних, соціально-економічних, психологічних, моральних та інших чинників, що ґрунтуються на нормативно-правовій базі, забезпечують раціональне використання здібностей людини як в її інтересах, так і в інтересах підприємств а. На сьогодні особливо гостро настало завдання щодо внесення новітніх змін у технології управління персоналом. Процес створення інноваційних підходів в управлінні персоналом не менш важливий, ніж технологічні інновації. Саме інноваційні технології системи управління персоналом через найм, навчання, мотивацію та оцінювання персоналу дозволяють будувати ефективну діяльність підприємства, що підтверджує актуальність теми дослідження.

Мета. Моніторинг інноваційних підходів в управлінні персоналом та обґрунтування доцільності його використання сучасними підприємствами.

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети і виконання окреслених завдань використано сучасні методи дослідження, зокрема: історичного і логічного аналізу – для розкриття процесу становлення та розвитку інноваційних технологій в управлінні персоналом; системного аналізу – для визначення сутності базових категорій; аналізу й синтезу – для вивчення наявної системи управління персоналом; експертних оцінок та індексний метод – для оцінювання ефективності інноваційних технологій в управлінні персоналом.

Результати.

Ідентифіковано та проаналізовано новітні технології HR-процесів: рекрутинг, навчання персоналу, оцінювання та мотивацію працівників. Визначено, що інноваційний підхід реалізується у вигляді нових, удосконалених HR-процесів, що використовуються в практичній діяльності управління персоналом компанії. Проаналізовано сучасні технології пошуку, підбору та відбору кадрів, розвитку та мотивації персоналу. Обґрунтовано умови використання інноваційних технологій в управлінні персоналом, які дозволять розвивати взаємозв'язки та забезпечити захист і задоволення інтересів керівництва і працівників підприємства.

Висновки. Основні положення наукової статті сприятимуть застосуванню інноваційних технологій у HR-процесах (формування, навчання і розвиток, мотивація та оцінка персоналу), що суттєво вплине на вдосконалення формування якісних стратегічних цілей підприємства.


Ключові слова


інноваційні технології, рекрутинг, розвиток персоналу, мотивація персоналу, HR-процеси, оцінювання персоналу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ведерніков М., Базалійська Н. Інноваційні технології управління персоналом промислового підприємства. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.e

Дяків О, Шушпанов Д, Пошелюжний В. Розвиток економіки знань в організації, яка самонавчається. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Випуск (1) 95. С.113–125

Дяків О. Хрустальова Ю. Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Випуск 22, Тернопіль, Економічна думка. 2017. С. 67–71

Дяків О., Островерхов В. Управління персоналом: навч.-метод. Посібник. Тернопіль, 2018. 288 с.

Дяків О.П., Юрик Г. Інноваційний менеджмент у розвитку середнього медичного персоналу. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров‘я: кол. монографія за науковою ред. д.е.н. Шкільняка М. М., д.е.н. Желюк Т. Л. Тернопіль, Крок. 2020. 560 с.

Дяків О. Корпоративна соціальна відповідальність в стратегії управління персоналом. Сучасні тенденції розвитку економічних систем: моногр. за заг.ред. В. І. Гринчуцького. Тернопіль, 2015. С. 223–234.

Дяків О. П. HR-аналітика в царині рекрутингу персоналу Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України. Тернопіль. ЗУНУ. 2022. С. 97–100.

Кравчук О., Варіс І., Заривних К. Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії COVID-19. URL: http://surl.li/ktdcx.

Менеджмент персоналу: навч.-методич. посіб. Дяків О. П. та ін. /за заг. ред. М. М. Шкільняка. Тернопіль, 2021. 334 с.

Розвиток професійної компетентності управлінського персоналу: монографія. / Дороніна М. С. та ін. Харків, 2014. 368 с.

Савченко А. В. Розвиток персоналу: підручник 2-е вид., перероб. і доп. Київ, 2015. 505 с.

Технології управління персоналом: монографія / О. А. Гавриш та ін. Київ, 2017. 528 с.

Шушпанов П. Г. Психологія управління персоналом: навч. посібник. Тернопіль, 2013. 196 с.

Управління персоналом: підручник / за заг. та наук. ред. В. М. Данюка. Київ, Краматорськ, 2014. 666 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.049

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.