MANAGER'S WORK WITH PERSONNEL AS THE BASIS OF CONFLICT PREVENTION IN АN ORGANIZATION

Halyna Babiak, Nataliya Kotys

Анотація


Вступ. Стаття присвячена проблемам діяльності менеджера з кадрами як основи профілактики конфліктів в організації (на прикладі ТОВ НВА "Перлина Подֺілля").

Мета. Вивчення сучасних тенденцій роботи менеджера з кадрами як основи профілактики конфліктів в організації, а також розроблення рекомендацій та обґрунтування напрямків покращення кадрової роботи.

Результат. В ній зазначено, що сучасний етап соціального та економічного розвитку характеризується максимальною комерціалізацією суспільних відносин, сформованою під впливом ринкової економіки і жорсткої конкуренції, підсиленою періодично виникаючими кризовими явищами, що загострює конфліктність та створює конфліктні ситуації.

Авторами наголошено, що наявнֺість кадрової полֺітики в органֺізацֺії як інструменту управлֺіння нею та конфліктами, дає можливֺість здֺійснення конкурентоспроможної полֺітики за наявності високої якості кадрового потенцֺіалу.

В статті зазначено, що сьогодні ТОВ приділяє значну увагу вивченню та діагностиці конфліктів. Кадрова плітика завжди націлена на роботу з персоналом у конфліктних ситуаціях.

Здійснено аналіз  діяльності кадрової роботи і кадрової політики в контексті профілактики та вирішення конфліктних ситуацій в умовах новітніх викликів.

В статті робиться наголос на світовому досвіді врегулювання конфліктів. Він впевнено показує, що опираючись на досягнення спільних рішень та узгодження інтересів можна вирішити будь-які конфліктні ситуації та проблеми організаційного життя на ТОВ.

Розрoблені рекoмендацiї щодо вдoскoналення  кадрової політики ТОВ, націленої на профілактику конфліктів. І вона, у свою чергу, повинна мінімізувати можливість виникнення конфліктних ситуацій на підприємстві.


Ключові слова


кадрова робота, кадрова політика, кадровий менеджмент, конфлікт, конфліктна ситуація, профілактика конфліктів

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г. П. Відбір персоналу – основа технологій управління якістю персоналу. Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій: монографія /В. А. Фалович [та ін.]; а ред. д.е.н., доц. В. А. Фаловича. Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б. 2019. С. 6-20. (231 с.)

Баб’як Г., Сич Т. Планування ділової кар’єри і професійного навчання на підприємстві. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. Вип. 23. С. 95-98.

Halyna Вabiak, Nataliya Кotys. Рroblems of formation and effective use of enterprise staff. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. Вип. 25. С. 115-122.

Halyna Вabiak, Nataliya Кotys. Рersonnel management: current tendencies in hr-service development. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2021. Вип. 26. С. 80-86.

Баб’як Г. П., Коломієць С. О. Кадрова політика як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали 5-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції; тези доповідей (29 травня 2020 р., м. Херсон). Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2020. С. 65-68.

Баб’як Г. П. Шляхи вдосконалення кадрової політики та профілактика конфліктів в організації. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (31 травня 2022 року, м. Тернопіль). Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С. 81-83.

Готра В. В., Теличко Т. В. Напрями вдосконалення кадрової політики підприємства в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського університету. 2019. Серія Економіка. Випуск 1 (53). С. 86-90.

Золотарьов В. Ф. Зарубіжна практика управління кадровими процесами в органах влади. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/3/03.pdf

Кремезь А. Зарубіжний досвід управління персоналом. Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємства та управління на сучасному етапі: матеріали доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (15 листопала 2018 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2018. С. 280-283.

Цісецький О. Є., Островерхов В. М. Формування системи управління конфліктами в організації. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2017. Вип. 22. С. 77-81.

13 Innovative Recruitment Methods Top Recruiters Use URL: https://harver.com/blog/innovative-recruitment-methods/

15 New Recruiting Trends You Should Implementin 2019 [UPDATED] URL: https://www.talentlyft.com/en/blog/article/87/15-new-recruiting-trends-you-should-implement-in-2019-updated.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.065

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.