Специфіка механізмів державної політики розвитку внутрішньої торгівлі

Петро Куцик, Руслан Лупак, Олег Качан

Анотація


Вступ. Досліджено внутрішню торгівлю як системоутворюючу галузь, яка виконує критично важливі для функціонування національного господарства завдання, що вимагає застосування науково обґрунтованих та методико-прикладних підходів до формування і розбудови системи державного регулювання її розвитку. Відповідно посилюється необхідність підготовки державної політики, що передбачає реалізацію механізмів, інструментарій яких дає змогу якісно налагодити розвиток внутрішньої торгівлі в умовах екзистенційних викликів.

Мета – наукове обґрунтування теоретико-методичних положень специфіки формування механізмів державної політики розвитку внутрішньої торгівлі.

Методи дослідження. Використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження, а саме логічного узагальнення, системного підходу (для обґрунтування концептуальних положень), групування, аналізу і синтезу (для ідентифікації механізмів та їхніх елементів) формування і реалізації державної політики розвитку внутрішньої торгівлі.

Результати. Визначено передумови формування та реалізації державної політики розвитку внутрішньої торгівлі за необхідності побудови сприятливого системно- та структурно-збалансованого ринкового середовища в країні. Надано характеристики системи державного управління внутрішньою торгівлею, виділивши її цільові орієнтири, функціональні аспекти та структурні компоненти. Ідентифіковано механізми (інституційний, економічний, ринковий, організаційний, соціальний) державної політики розвитку внутрішньої торгівлі та обґрунтовано специфіку їхнього розроблення і реалізації. Визначено елементи (інструментарій, об’єкти регулювання, завдання, функції) механізмів державної політики розвитку внутрішньої торгівлі.

Перспективи. Подальші дослідження мають розвинути теоретико-методичний базис формування механізмів модернізації системи внутрішньої торгівлі, який охоплюватиме нові підходи до визначення векторів державного регулювання внутрішнього ринку та передбачатиме застосування прогресивних методик до підвищення якості системи державного управління внутрішньою торгівлею відповідно до екзистенційних викликів.


Ключові слова


внутрішня торгівля, державна політика, державне регулювання, державне управління, внутрішній ринок, механізм, розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. Тернопіль : ТАНГ, 2000. 315 с.

Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / за ред. В. Апопія, І. Копича. Київ : Академвидав, 2012. 424 с.

Внутрішня торгівля України : монографія / за заг. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2016. 864 с.

Борщевський В. В. Механізми детінізації послуг у сфері оптової та роздрібної торгівлі. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 178-185.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення в Україні: регіональні особливості та аспекти економічної безпеки. Економіка України. 2019. № 7-8 (692-693). С. 16-32.

Власова Н. О., Чорна М. В., Бєляєва М. В. Економічний механізм регулювання підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2013. 157 с.

Мельнічук Л. В., Мартиненко М. О., Вінник І. В. Стратегічні напрями державного регулювання торговельної діяльності в Україні. Економічний простір. 2020. № 163. С. 46-50.

Бєляєва М. В. Економічний механізм регулювання підприємницької діяльності в торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Харків : ХДУХТ, 2010. 22 с.

Степічєва О. Неопротекціоністські заходи в глобальній торгівлі: тенденції та виклики для світової економіки. Економіка та суспільство. 2023. № 58. URL : https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3322.

Борисова Т., Хрупович С. Глобальна конкуренція: роль та місце у системі маркетингового середовища. Галицький економічний вісник. 2021. Том 68. № 1. С. 159-165.

Мацьків Р. Т., Топольницька Т. Б. Інфраструктура ринків: підходи до класифікації. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6187.

Васильців Т. Г., Флейчук М. І., Лупак Р. Л. Пріоритети і засоби державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 53. С. 10-19.

Гречишкін Ю. В. Чинники впливу на системи управління розвитком потенціалу кластерних інтегрованих структур бізнесу. Журнал стратегічних економічних досліджень. 2023. № 5. С. 53-64.

Апопій В. В. Соціальна функція торгівлі. Економіка і прогнозування. 2007. № 7. С. 93-103.

Куцик П. О. Внутрішня торгівля України у системі міжгалузевих зв’язків: сучасні тенденції і ключові диспропорції. Підприємництво і торгівля. 2021. Вип. 31. С. 5-12.

Феденець Н. І., Білозор Н. Б. Соціальне партнерство як дієва система регулювання соціально-трудових відносин торговельних підприємств. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. № 62. С. 108-114.




DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.004

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.