ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Андрій СМОЛЯРОВ

Анотація


Вступ. У статті розкрито аспекти децентралізації публічної влади в Україні з позицій теорії і практики.

Метою статті є доведення з позицій теорії і практики місця й ролі децентралізації публічної влади в нашій державі, переваг і бар’єрів цього процесу, а також комплексу взаємопов’язаних заходів для підвищення результативності процесу децентралізації.

Методи дослідження: для обґрунтування значущості реалізації процесу децентралізації влади в нашій державі застосовані системний і аналітичний підходи, статистичні методи, а також метод аналізу і синтезу.

Результати: здійснено змістову і сутнісну характеристики публічної влади в Україні і наведено її ознаки. Констатовано, що головним суб’єктом реалізації публічної влади є держава. Акцентовано на важливій ролі органів місцевого самоврядування і громадськості як суб’єктів здійснення публічної влади. Обґрунтовано необхідність розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади в нашій державі. Розкрито змістове навантаження понять «процес децентралізації» і «форми децентралізації» з метою повнішого та глибшого розкриття змісту дефініції «децентралізація». Вказано на важливу роль довіри до публічної влади і продемонстровано існуючий рівень довіри до владних інституцій у сучасних умовах. Представлено системну множину проблем, які з’явилися в ході реформи децентралізації в Україні у 2015−2020 рр. До них віднесено: неефективну комунікацію між владою та громадянами, наслідком чого став інформаційний вакуум; необхідність вирішення питання забезпечення спроможності утворених громад; неузгодженість повноважень між органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, а також функцій та повноважень між місцевими радами та районними державними адміністраціями й районними радами; низьку якість кадрового складу органів місцевого самоврядування; неефективність використання фінансових ресурсів та інші. Констатовано, що вони вказують на низьку спроможність територіальних громад, яка існує й сьогодні, і відображається у: нездатності окремих територіальних громад надавати якісні й доступні публічні послуги (у сферах охорони здоров'я, екології, житлово-комунального господарства, освіти тощо); захищати права й інтереси мешканців; ресурсно (інфраструктурно, кадрово, фінансово тощо) супроводжувати власний розвиток. Визначено додаткові причини, які вказують на низьку спроможність територіальних громад. Такими причинами є: недостатня активність жителів територіальних громад і громадських організацій; недосконалість інституту власності; певна інформаційна закритість діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування; неналежна цифровізація органів публічної влади; відсутність повних і достовірних даних про потенціал громад; повномасштабна військова агресія росії проти України; ігнорування викликів, пов’язаних зі сталим та інклюзивним розвитком тощо. Окреслено умови, які повинні бути створені, щоб посилити спроможність територіальних громад.


Ключові слова


децентралізація, публічна влада, територіальні громади, органи місцевого самоврядування, сталий та інклюзивний розвиток, екологічна й інклюзивна модернізація територіальних громад

Повний текст:

PDF

Посилання


Савчин М. В. Організація та форми публічної влади. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi9z-6O8e6DAxVLS_EDHXB-CQQQFnoECDIQAQ&url=https%3A%2F2Fdspace.uzhnu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2Flib%2F529%2F9%2F9_public%2520power.ppt&usg=AOvVaw2S4qw-wWhv6vBlTOnRk8_E&opi=89978449

Стукан Т. М. Публічна влада: характеристика, ознаки та форми прояву. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2021/4/7.pdf

Мельник Р. С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 304 c.

Оцінка громадянами ситуації в країні. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів. Ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни (вересень 2023 р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-provedennia-zagalnonatsionalnykh-vyboriv-v-ukraini-do-zavershennia-viiny-veresen-2023r

Міщук Є. В., Лісевич О. В. Окремі аспекти дослідження визначення сутності понять ―публічна влада‖ та ―публічне управління‖. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2018/26.pdf

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер‘янова. К., Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. С. 45-47.

Мельник В. В. Розділ 9. Влада як основний засіб публічного адміністрування та механізм їх взаємодії. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/monodrupradmin_142.pdf

Дмитренко Е. Особливості співвідношення публічного і приватного інтересу у фінансовому праві. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/10-2016/01/dmitrenko.pdf

Жукова Є. О. Публічне адміністрування та державне управління: особливості співвідношення. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/07/28.pdf

Біла-Тіунова Л., Білоус-Осінь Т., Тодощак О. Децентралізація публічної влади : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / Л. Біла-Тіунова, Т. Білоус-Осінь, О. Тодощак ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2023. 66 с. URL: https://doi.org/10.32837/11300.23854

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / [Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2020. 153 с.

Горбатюк М. Реформа децентралізації в Україні: проблеми здійснення в умовах суспільної кризи. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/gorbatiuk_reforma.pdf

Гордієнко В. П., Оніщенко М. Л., Мальонкіна І. С. Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади та можливості його трансформації в Україні. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/76912/1/Hordiienko_Onishchenko_Malonkina_Zarubizhnyi.pdf;jsessionid=7426BEFB95571D88DC603E937578BCB2
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.