ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ІЗ ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В РЕГІОНІ

Олександр Хом'як

Анотація


Проблемні аспекти підвищення рівня ефективності у діяльності суб’єктів господарювання-перевізників твердих побутових відходів на сучасному етапі розвитку системи житлово-комунальних послуг пов’язані насамперед із визначенням такого рівня витрат, який з одного боку дозволить повною мірою відшкодувати собівартість наданих послуг та забезпечити належний відсоток рентабельності, а з іншого – встановити такий рівень тарифів, який не зумовить значної соціальної напруги у суспільстві.

 

Problematic aspects of improving efficiency in the activity of entities-carriers of solid waste at the present stage of development of utility services associated primarily with the definition of such spending, which on one side will fully reimburse the cost of services and provide the appropriate percentage profitability, on the other - to establish a level of tariffs, which do not trigger major social tensions.


Ключові слова


витрати; управління витратами; перевізники твердих побутових відходів; процес витрачання; оптимізація витрат; житлово-комунальні послуги; charges; management; ferrymen of hard domestic wastes; process of expense; optimization of charges; chart of export

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананькина Е. А., Данилочкина Н. Г. Управление затратами. – М. : ПРИОР, ИВАКО Аналитик, 1998. – 64 с.

Великий Ю. М. Управління витратами підприємства, 2009. – 192 с.

Верхоглядова Н. І, Ядронський Д. М. та Іваннікова Н. А. Економіка підприємства. Навч. посібник. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 384 с.

Гладчук Г. Г. Управління витратами виробництва як необхідна ланка ефективного господарювання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – с. 52-57.

Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : Монографія. – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2010. – 224 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Бухгалтерія : право, податки, консультації. – 2001. – № 5.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Управление затратами на предприятии : Учеб. // Под ред. Г. А. Краюхина. – СПб. : Издат. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 276 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.