ГЕНДЕРНІ ДИСПАРИТЕТИ В РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Павло Шушпанов

Анотація


У статті проаналізовано сучасні показники індексу гендерної нерівності та пов’язаних із ним індикаторів. Розглянуто гендерні відмінності в розвитку людського потенціалу України.

 

In the article analyzes the current performance index of gender inequality and related indicators. Consider gender differences in human development in Ukraine.


Ключові слова


людський розвиток; гендер; гендерні диспаритети; індекс гендерної нерівності; human development; gender; gender disparity; the index of gender inequality

Повний текст:

PDF

Посилання


В Україні підвищилися показники материнської смертності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/ua/news/591599-v-ukrayini-pidvischilispokazniki-materinskoyi-smertnosti/.

Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей : Лучшее будущее для всех. Опубликовано для программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН).

Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Держкомстат України, 2010. – 496 с.

Материнська смертність в Україні не знижується. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uoz.dp.ua/home/zahoditapodii/1170-2012-01-25-12-48-17.html.

Національна доповідь про людський розвиток 2011. Україна : на шляху до соціального залучення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf.

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесенення змін до деяких Законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=40344&pf35401=191790.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України // Відоості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

Цілі розвитку тисячоліття : Україна – 2010. Національна доповідь. – Київ, 2010. – 108 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/cont/Cili.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.