Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

Науковий журнал «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України» виходить один раз на рік українською та/або анлійською мовами. До друку приймаються статті, які мають наукову та практичну цінність. Терміни подання матеріалів: до 20 вересня.

Для участі у формуванні збірника необхідно подати:

1. Електронний варіант статті українською або англійською мовами, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

2. Електронний варіант анотацій українською та англійською мовами обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

3. Електронну копію рецензії наукового керівника або іншого фахівця в певній галузі знань, який має науковий ступінь або вчене звання при поданні статей авторами без наукових ступенів.

4. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, контактні телефони, шифр і назва спеціальності, за якою подається стаття, адреса електронної скриньки).

Подані авторами статті розглядаються лише після подачі повного пакету супровідних документів.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Основні вимоги до підготовки й оформлення матеріалів:

  1.       Індекс УДК (зліва великими літерами, шрифт – жирний).

  Пункти 2, 3, 4, 5 та 6 подаються двома мовами (українською,  англійською).

 5. 2.       Код JEL класифікації (JEL classification codes) (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, жирним. Наприклад: JEL classification: С12, С14, С18).

 6. 3.    DOI (цей код присвоює редколегія після рекомендації статті до друку).

 7. 4.    Автор (справа вказується повне ім’я та прізвище автора світлим курсивом, прізвище – великими літерами ).

 8. 5.   Відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур), детальна контактна робоча адреса з поштовим індексом, назва країни, адреса електронної скриньки, ORCID ID.

 9.       6.     Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16).

     Бібліографічні описи для цитування на українській та англійській мовах.

 10.        7.    Анотація українською та англійською мовами, курсивом з абзацу; обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. В ній необхідно відобразити: вступ, мету і методи дослідження, результати та висновки. У тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті. Положення, що викладаються, повинні логічно випливати один з іншого. Текст анотації повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань).

 11.       8.  Ключові слова (курсивом з абзацу, не менше п’яти слів або словосполучень, виокремлених знаком« ; » (крапка з комою)). Ключові слова не повинні повторювати назву статті.

 12.       9.   Формули:  ,  рис.:  ,  табл.:  ,  бібл.:   . (вказати кількість формул, рисунків, таблиць, бібліографічних джерел).

  Formulas:   , fig.:   , tabl.:  , bibl.:  . (вказати кількість формул, рисунків, таблиць, бібліографічних джерел).

 13.       10. Текст:

  •  10. Текст у структурованому вигляді із виділенням таких елементів (напівжирним курсивом з абзацу):

  10.1. Вступ, який містить: загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

  10.2. Мету та завдання статті.

  10.3. Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

   

  10.4. Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

  10.5 Перелік використаних джерел подається після тексту статті під заголовком «Література» (виконується курсивом, кегель 14, через 1 інтервал), мовою оригіналу відповідно до встановлених вимог Національного  стандарту України ДСТУ 8302:2015 (зі змінами і доповненнями)) та “References” англійською (оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA) )(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book) Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Якщо стаття має код DOI його необхідно зазначити. Наприклад: Ivaniv, S.M., Petriv, Yu. S. (2017). Oblikova polityka v Ukraini [Accounting policy in Ukraine]. Ternopil: VPC «Ekonomichna dumka» [in Ukrainian]. DOI: 10.25164/2219-2568-2017-5(76)-3-12. Кількість джерел не менше 12, нумерація джерел здійснюється в порядку посилання на них.

  Посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках, наприклад, [5, с. 120; 7, с.  94-95], де перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою (;).

  Статі, що подаються англійською мовою правилами оформлення посилань на використані джерела та списку літератури наведені нижче.

  10.6. Автори відповідають за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

  Обов’язково необхідно вказати, що матеріал подається до публікації вперше і не був раніше опублікований, а також те, що матеріал статті містить результати власних авторських досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

  Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються  до розгляду. Рукописи статей підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Відхилений оригінал авторові не повертається, лише надсилається рецензія на доопрацювання.

 14. Технічні вимоги до оформлення статті:

   Формат сторінки – А4.

  У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.

  Обсяг статті – не менше 12 друкованих сторінок.

  Поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа –10 мм.

  Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.

  Абзацний відступ – 1,25 см.

  Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2.).

  Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

  Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.

  Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.

  При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").

  Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

  Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

  Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.

  Назви праць у списку використаних джерел розташовуються в порядку цитування або у алфавітному порядку за прізвищем першого автора (для статей на англійській мові).

  Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

 15. Правила оформлення посилань на використані джерела та списку літератури для статей, що подаються англійською мовою:

   І. Посилання на використані джерела літератури в основному тексті статті

  (а) При посиланні на джерело в основному тексті статті слід в дужках вказувати прізвище автора та рік видання, наприклад:

      Since the decentralized flexibility is associated with automatic stabilizers rather than the discretionary policy displacements, it would not be the threat to the stability of the Monetary Union (Marin, 2002).

  Якщо автор вважає за потрібне вказати конкретні сторінки роботи, на яку він посилається, тоді посилання слід оформити так:

  Since the decentralized flexibility is associated with automatic stabilizers rather than the discretionary policy displacements, it would not be the threat to the stability of the Monetary Union (Marin, 2002, pp. 15–18).

  При цьому, в кінцевому списку літератури приводиться повне посилання на роботу автора:

  Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper.

  (б) У випадку, коли автор посилається на документ, що має два автори, в дужках слід привести прізвища обох авторів та рік публікації:

  <...> from the standpoint of determining the criteria of the «ideal» fiscal rules according to G. Kopits and S. Symansky (Kopits and Symansky, 1998) the PSG has much space for improvement. 

  3. У випадку, коли автор посилається на документ, що має більше двох авторів, посилання слід оформити наступним чином:

  (а) При згадуванні роботи в тексті вперше в дужках слід привести прізвища усіх авторів та рік публікації:

  According to the new EU model of fiscal rules most countries should begin the process of fiscal correction of fiscal policy, and some of them for a long time  will have to maintain a primary surplus to achieve medium-term fiscal targets  (Barnes, Davidsson and Rawdonowicz, 2012).

      (б) при повторному цитуванні в тексті в дужках слід привести прізвище першого автора із доповнення “et al.” та рік публікації:

  According to the new EU model of fiscal rules most countries should begin the process of fiscal correction of fiscal policy, and some of them for a long time  will have to maintain a primary surplus to achieve medium-term fiscal targets  (Barnes et al., 2012).

  4. Якщо автор посилається на документ, автором якого виступає організація, в дужках слід вказати назву організації та рік публікації:

  A diverse investor base, reflecting different investor characteristics in terms of risk tolerance and trading motives, may increase the liquidity of government debt securities in the secondary market (World Bank and IMF, 2001).

  5. Якщо автор посилається на документ, в якого немає автора, слід в дужках вказати назву документа та рік:

  Meeting the fiscal discipline in member countries is expected through challenging macroeconomic and structural reforms, the most severe part of which is  <...>   (EC Survey, 2011, pp. 1–13; Public  Finance in EMU, 2010, pp. 73–80; National Fiscal Frameworks, 2010, p. 98).

  6. Якщо автор посилається на статтю в газеті чи журналі, в якій прізвище автора не вказане, слід вказати назву періодичного видання та рік публікації:

  Labor costs in Chinese industrial enterprises in dollar terms havevbeen annually increasing during 2002–2009, in particular, in Guangdong province – by 12%, and in Shanghai – by 14% (The Economist, 2012, p.75).

  7. Якщо автор посилається на роботу українського чи іншого автора (авторів), що була опублікована не англійською мовою, слід дотримуватися усіх вищевказаних правил:

   

  The uniformity of response to recession by expansion of the budget deficit is more distinct than symmetry in the response of surplus to economic  growth (Kozyuk, 2006, pp. 57–67) 

  При цьому, слід прийняти до уваги, що назви робіт, що були опубліковані українською чи російською мовами, слід перекласти на англійську мову та оформити згідно із загальними правилами оформлення списку літератури. 

 16. Правила оформлення списку використаних джерел:

  1. Джерела літератури у списку слід приводити у алфавітному порядку за прізвищем першого автора, наприклад:

  1. Alper, E., Forni, L. (2011). Public debt in advanced economies and its spillover effects on long-term yields (WP/11/210). IMF Working Paper, pp. 1-24.

  2. Cecchetti S., Mohantry M., Zampolli F. (2011, August 25-27). The real effects of debt. Symposium for Achieving Maximum Long-Run Growth Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 1-33.

  3. Eichengreen, B., Feldman, R., Leibman, J., Wyplosz, Ch. (2011). Public debts: nuts, bolts and worries. Geneva Reports on the World Economy, 13.

  4. IMF. (2012, October). The good, the bad, and the ugly: 100 years of dealing with public debt overhangs. In: IMF World Economic Outlook (pp. 1-34). Wash. (D.C.), IMF.

   

  2. Якщо автор посилається на кілька робіт одного і того ж автора, посилання слід впорядкувати за датою публікації від старішою до новішої:

  Reinhart, C., Reinhart, V., & Rogoff, K. (2010). Growth in a time of debt. American Economic Review: Papers and Proceedings, 100 (2), 573-578.

  Reinhart, C., Reinhart, V. & Rogoff, K. (2012). Public debt overhangs: advanced economy episodes since 1800. Journal of Economic Perspectives, 26 (3), 69-86.

   

  3. Рік публікації слід вказувати після прізвища автора:

  Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper, pp. 5-6.

  IMF. (2012, October). The good, the bad, and the ugly: 100 years of dealing with public debt overhangs. In: IMF World Economic Outlook (pp. 1-34). Wash. (D.C.), IMF.

   

  4. Якщо автор посилається на документ в цілому, загальну кількість сторінок в роботі вказувати не потрібно:

  Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper.

  Якщо автор посилається на конкретне місце в роботі, вказувати сторінки потрібно:

  Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper, pp. 5-6.

   

  4. Якщо автор посилається на книгу українського чи російського автора, назву книги та місце видання слід перекласти на англійську мову. Крім цього, в дужках слід вказати мову оригіналу публікації):

  Kozyuk, V. (2005). Monetary problems of global financial architecture functioning. Ternopil, Aston (in Ukrainian).

  Зверніть увагу, що заголовок книги слід виділити курсивом. 

  5. При посиланні на статтю українського чи російського автора, назву статті слід перекласти на англійську мову, тоді як назву періодичного видання потрібно транслітерувати. В дужках слід вказати мову оригіналу:

  Kozyuk, V. (2006). Fiscal policy in the European monetary union: the problems of automatic stabilisation and convergence. Finansy Ukrainy, 6, 57-67 (in Ukrainian).

  Zadoya, A. (2012). «New industrialisation» in the strategy of leading catch-up. Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky, 1 (27), 21–29 (in Ukrainian).

  Зверніть увагу, що при цитуванні джерел, опублікованих у періодичних виданнях, рік публікації вказується після прізвища автора, тоді як том видання, номер випуску та сторінки — після назви періодичного видання. Перед сторінками не потрібно писати “pp.”.

 17.  Редакційна колегія може відхилити статтю, якщо:

   

  • відсутній повний пакет супровідних документів;
  • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
  • тематика статті не відповідає профілю видання;
  • назва статті не відповідає змісту;
  • стаття написана на низькому науковому рівні;
  • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;
  • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
  • матеріал має рекламний характер;
  • порушена в статті проблема втратила актуальність.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.