HR-БРЕНД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Світлана Прохоровська

Анотація


У статті досліджено роль маркетингових персонал-технологій у процесі ефективного управління персоналом. Розглянуто маркетинг персоналу як філософію бізнесу і стратегію управління персоналом та одну з основних функцій кадрової служби.Доведено, що послідовно реалізовуючи маркетингові персонал-технології в створенні ефективної системи управління персоналом, очікуваним результатом є формування її сильного та стійкого HR-бренда на ринку робочої сили і на ринку робочих місць. З ’ясовано, що в основі HR-бренда закладено створення стійкого, позитивного і привабливого образу організації в свідомості найманих працівників в порівнянні з конкурентами, а в основі HR-брендинга - увага до співробітників, якісна робота з персоналом всередині компанії, чітке уявлення про очікування, впровадження нових кадрових технологій, розробка систем мотивації за ключовими показниками ефективності.Серед елементів HR-бренда виокремлено: інноваційний потенціал компанії; людський капітал; товар (послуги) компанії (сприйняття споживачами; корпоративну культуру та цінності). До основних асоціацій з компанією-працедавцем зараховано: надійність, перспективність, професіоналізм, згуртованість, престижність, інноваційність, соціальність, чесність, законність. Доведено, що для успішного формування HR-бренда конкретної організації необхідно чітко визначити цільову аудиторію, виявити її цінності та окремого працівника. Встановлено, що першочерговим завданням HR-фахівців є формування чіткого переліку потреб потенційних і реальних співробітників компанії шляхом моніторингу, вивчення роботи конкурентів. У статті визначено цілі внутрішнього та зовнішнього HR-брендинга та запропоновано HR-заходи для їх досягнення в організації.

 

The role of marketing technologies of personnel is investigational in the process of effective personnel management. Marketing of personnel as business philosophy is considered, strategy of personnel management and one of basic functions of skilled service. It is well-proven that consistently realizing marketing technologies of personnel in creation of effective control system by a personnel, the expected result must be forming of resistant and proof HR-brand at the market of labour force and at the market of workplaces. It is found out, that in basis of HR-brand creation ofproof, positive and attractive character of organization is stopped up in consciousness of the hired workers as compared to competitors, and in basis of HR-branding is attention to the employees, quality work with a personnel, clear idea about expectation, introduction of new skilled technologies, development of the systems of motivation on key indexes of efficiency. Among the elements of HR-brand it is included: innovative potential of company; human capital; commodity (services) of company (of perception)consumers; corporate culture and values. To the basic associations with a company-employer it is included: reliability, perspective, professionalism, solidarity, prestige, innovativeness, sociality, honesty, legality. It is well-proven that for the successful forming of HR-brand of some organization it is necessary to define a target audience and educe her values and separate worker. It is set that the near-term task of HR-specialists is forming of clear list of necessities of potential and real employees of company by monitoring, study of work of competitors. In the article certainly aims of internal and external HR-branding is offered HR- measures for their achievement in organization.


Ключові слова


людські ресурси; маркетингові персонал-технології; наймані працівники; організація; персонал; компанія-роботодавець; персонал-технології; управління персоналом; human capitals; marketing technologies of personnel; hired workers; organization; personnel

Повний текст:

PDF

Посилання


Дяків О. П. Роль HR-менеджера в діяльності сучасної організації / О. Дяків, О. Шиян // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту» 15-16 квітня 2010 року. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - С. 259-261.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации : стратегия, маркетинг, интернационализация : учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с.

Мансуров Р. ИЯ-брендинг. Как повысить эффективность персонала / Р. Мансуров. -СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 210 с.

Прохоровська С. А. Місце соціальної відповідальності у формуванні та розвитку бренду роботодавця / С. А. Прохоровська. / Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції] - (Тернопіль, 24-25 вересня 2015 року) - 2015. - С. 111-112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.