РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ І ОЦІНКА

Наталія Бакуліна, Володимир Фалович

Анотація


Вступ. В умовах сучасного розвитку цифрових технологій та інформатизації суспільства ідеї продукують швидше, ніж будь-коли раніше, формуючи комерційні та споживчі цілі. Національні економіки не можуть ефективно розвиватися в замкненому середовищі. Сьогодні набагато простіше продати творчий продукт онлайн, хоча в багатьох країнах, що розвиваються, цього все ще важко досягти. У 2018 році в Глобальному звіті ЮНЕСКО було наголошено, що багато малих підприємств, у т. ч. творчих, із країн, що розвиваються стикаються з численними проблемами в процесі інтеграції до глобальних експортних ринків, на відміну від тих країн, котрі мають доступ до таких послуг, як логістика для доставки товарів за кордон, знання регуляторних вимог законодавства щодо експорту країн-імпортерів тощо. Актуальність розвитку креативних індустрій посилюється в період підвищення темпів економічного розвитку, глобалізації світової економіки та стирання національних кордонів країн.
Мета. Метою статті є аналізування та оцінювання сучасного стану креативних індустрій в Україні, як одного з напрямків стратегічного розвитку країни.
Методи дослідження. Для досягнення мети було використано методи аналізу та порівняння міжнародного досвіду, систематизації статистичних даних. Загальна картина розвитку креативних індустрій в Україні сформована за системним підходом.
Результати. На основі аналізу літературних джерел, міжнародного досвіду та систематизації статистичних даних виявлено тенденції розвитку креативних індустрій в Україні. Визначено пріоритетні напрями розвитку цієї сфери, які забезпечать конкурентні переваги країни в умовах глобалізації. Доведено необхідність чіткого визначення креативних індустрій у вітчизняному законодавчому полі. Розкрито проблеми становлення та розвитку національного ринку креативних індустрій в Україні й окреслено шляхи їх розв’язання.
Перспективи. Напрямок подальших досліджень полягає в акцентуванні уваги на формуванні цілісної, уніфікованої системи показників креативних індустрій, їх комплексного оцінювання на основі використання національного й зарубіжного досвіду. Це дасть змогу ідентифікувати креативні індустрії як стратегічний вектор розвитку економіки та виробити дієві інструменти їх ефективного впровадження й використання, а також належного нормативного і правового забезпечення.

Ключові слова


креативна економіка; креативні індустрії; креативні галузі

Повний текст:

PDF

Посилання


Про культуру : Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/ed20190716 (дата звернення 14.057.2019).

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата

звернення: 14.05.2019).

Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017 – 2021 : веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id= e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021 (дата звернення: 12.05.2019).

Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М. : Классика−ХХІ, 2011. 256 с.

Creative Industries Economic Estimates. Statistical Release / UK Department for Culture, Media and Sport. January, 2015. 46 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.024

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.