Інфраструктура адміністративного району в умовах секторальних і адміністративно-територіальної реформ

Алла Мельник, Іванна Шимко

Анотація


Вступ. У статті порушено проблему відповідності стану інфраструктури адміністративного району завданням сталого розвитку і виявлення впливу на кількісні та якісні показники її розвитку секторальних й адміністративно-територіальної реформ в Україні.

Метою статті є оцінювання відповідності стану інфраструктури адміністративного району завданням його сталого розвитку та вироблення пропозицій щодо удосконалення інституційного супроводу процесу її розвитку в умовах секторальних й адміністративно-територіальної реформ в Україні.

Методи дослідження: для розв’язання проблеми застосовані: системний аналіз та синтез, метод декомпозиції, SWOT-аналіз, статистичний та індексний методи.

Результати: уточнено понятійний апарат, дано авторське визначення понять «інфраструктура адміністративного району», «інституціональне середовище» та «інституційний вплив»; з врахуванням інституційної компоненти охарактеризовано інфраструктуру адміністративного району як специфічної системи; проаналізовано середовище функціонування інфраструктури в адміністративному районі, виявлено його сильні та слабкі сторони, можливості й загрози; висновки про результативність інституційного впливу на інфраструктуру зроблено на основі оцінки її рівня розвитку шляхом розрахунку інтегральних індексів і порівняння їх з середньообласними; запропоновано систему механізмів інституційного впливу на активізацію розвитку інфраструктури, до яких віднесено розширення практики формування і реалізації стратегій територіальних громад, використання механізму публічно-приватного партнерства та проектного менеджменту.

Перспективи дослідження автори вбачають у розв’язанні проблеми формування комплексів інфраструктурних об’єктів у ОТГ.


Ключові слова


інфраструктура; адміністративний район; інституціональне середовище; інституційний вплив; секторальні реформи; адміністративно-територіальна реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеєнко Л. М., Олексієнко В. М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський): навчальний посіб. для студентів. Тернопіль : Астон, 2003. 672 с.

Валентюк І., Сич Н., Сухенко В. Регіональна інфраструктура: сучасний формат та інструменти розвитку. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. Вип. 1. С. 148-161.

Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова. Економіка України. 1998, № 4. С. 35–44.

Дем’яненко Л. Реформа адміністративно-територіального устрою: плани та перспективи. 2020. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/praktuka_susp_peretvoren/2020/8.pdf.

Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. /за заг. ред. проф. Н. Р. Нижник. К.: Вид-во УАДУ, 2002. 164 с.

Державний фонд регіонального розвитку. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/

Інноваційний менеджмент: підручник /за ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2019. 518 с.

Концепція запровадження системи енергетичного менеджменту. URL: https://cutt.ly/0hvxshW

Монастирський, Г. Борисяк О. Екологічні та енергоефективні підходи до забезпечення інноваційного розвитку муніципальної транспортної логістики. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 4. С. 7–18.

Пігуль Н. Г. Cутність і значення соціальної інфраструктури. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. 2013. № 2. С. 37–41.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (редакція на 01.01.2017 р. підстава 1774-19). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Рябова Н.Н. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на фондовом рынке России: автореф. дис. на соискание науч. ступ. канд. экон. наук: спец. 08.00.05. М., 2007. 46 с.

Сотниченко Л. Л. Визначення рівня розвитку інфраструктури регіонів України. 2014. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_37

An official website of the European Union URL: http://europa.eu.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.031

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.