Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Науковий журнал «РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ» заснований у Західноукраїнському національному університеті у 1997 році.

Метою «РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ» є висвітлення теоретичних, методологічних та методичних розробок в галузі регіональних аспектів розвитку продуктивних сил; дослідження особливостей розвитку регіональної економіки; соціальних, демографічних, екологічних та інших особливостей розвитку продуктивних сил в Україні та світі.


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). Наказ Міністерства освіти і науки України # 1471 від 26.11.2020 р.

Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:

1. Регіональна економіка.

2. Демографія.

3. Економіка праці.

4. Соціальна економіка та політика.

 

Мова рукопису: українська, англійська.

Періодичність публікації: 1 раз на рік.

Розміщення журналу в міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозитариях і пошукових системах:

Google Scholar 

Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української науки»  – НБУ ім. В. Вернадського

Журнал індексується у наукометричній базі Copernicus:

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=52439

Міжнародний стандартний серійний номер періодичного видання (ISSN):

2522-185Х ‒ для друкованої версії

2707-8744 - для онлайн версії

DOI: 10.35774/rarrpsu

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 13363-2247ПР від 08. 10. 2007 р.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від № 515 від 16.05.2016 р. збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Поштова адреса: редакція «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України», Західноукраїнський національний університет, вул. Львівська,11, 46009, м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 50 50.

Електронна адреса:  rarpsu@wunu.edu.ua

Видавництво «Економічна думка», вул. Львівська, 11,  м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 58 72.