ЕКОЛОГО-ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ МІКРОПЛАСТИЧНИМИ МАСАМИ

Василь ФАЙФУРА, Володимир МАНЖУЛА, Василь ФАЙФУРА

Анотація


Вступ. У статті розглянуті питання забруднення навколишнього середовища пластичними масами. Ця проблема перебуває постійно під прискіпливою увагою дослідників через великі фізичні обсяги утворення пластикових забруднень, специфічність поведінки їх у довкіллі і впливі на здоров’я людей. Значну увагу приділяють увагу приділяють утилізації пластичних забруднень. Руйнівні впливи зовнішніх факторів довкілля спричиняють деструкцію полімерів до мікрочасток, а забруднення мікропластикою зараз вважають досить серйозною екологічною проблемою через її невизначеність. Значна частина пластичних мас залишається в середовищі і стає невидимою, а девізуалізація забруднення середовища пластиком часто відволікає увагу від цієї проблеми. Нині проблему забруднення мікропластичними масами переважно розглядають на глобальному рівні. Тому важливо змінити фокус досліджень і вміти враховувати небезпеки поширень забруднення мікропластиком на локальному і мезорегіональному рівнях. У роботі саме й розглянуто екологічні та просторові аспекти забруднення території Тернопільської області мікропластичними масами, досліджено особливості їх формування і поширення по території регіону.
Метою статті є дослідження просторових аспектів формування, поширення та акумуляції мікропластичних мас на регіональному рівні.
Методи дослідження. При підготовці наукової публікації використані методи аналізу та синтезу, системного узагальнення, створення географічних карт.
Результати. Виділено точкові, ареальні, дисперсні та лінійні джерела забруднення мікропластиком, наведено особливості процесів утворення і міграції в межах регіону. Розглянуто галузеві особливості забруднення навколишнього середовища Тернопільської області
мікропластиком. Розкрито особливості формування цього типу забруднення в результаті високого рівня аграрного освоєння території регіону, розвитку транспортного комплексу, впливу процесів
урбанізації і розвитку системи управління та поводження з відходами. Розглянуті питання ролі мікропластику у транспортуванні на регіональному і міжрегіональному рівнях небезпечних для довкілля хімічних речовин і нагромадженню їх у екосистемах. В Тернопільській області особливо істотним є забруднення грунтів з подальшою деградацією мікробіомів ґрунтових екосистем, а також руйнування водних екосистем. Все це є прямим швидкого розвитку агротехнологій
вирощування сільськогосподарських культур. Істотну роль в просторових оцінках забруднення територій відграє транспортний фактор, у першу чергу розвиток автомобільного транспорту.

Ключові слова


мікропластик; забруднення; навколишнє середовище; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Автомобільні шини виявилися найбільш небезпечним джерелом забруднення навколишнього середовища мікропластиком : веб-сайт. URL: https://racurs.ua/ua/n187944-zsuprosunulysya-bilya-robotynogo-na-600-metriv-syly-oborony.html

Груздова В. О., Колошко Ю. В., Лобойченко В. М. Дослідження особливостей забруднення територій мікропластиком як складова забезпечення їх екологічної безпеки. Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності :

матеріали ІІ Міжнарю наук.-практ. конф., 11 лист. 2021 р. Полтава, 2021. С. 65-67.

Ємельянов В. О., Насєдкін Є. І., Куковська Т. С., Митрофанова О. А., Довбиш С. М. Дослідження пластику та мікропластику в геоекосистемі Чорного моря як складової оцінки її забруднення. Український географічний журнал (Ukrainian Geographical Journal), 2023 (4). С. 26–

Кiрсанова В. В., Биковець Н. П., Чумаченко М. М. Пластикова упаковка на морських суднах у контексті глобальної екологічної проблеми мікропластику. Екологічні науки. Науково-практичний журнал. 2020. № 2 (29). Т. 1. С. 164-169.

Коріненко Б. В. Мікропластик як глобальне джерело забруднення навколишнього середовища. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2022. № 6. С. 6-12.

Крилова Г. В. Екобезпечна утилізація побутових пластикових відходів в технологіях із завершальним біорозкладом : Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. С. 63. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2023/radaphd/22210/disertaciya-krilova-gv.pdf

Михайлова Є. О. Пластикове забруднення – одна з головних екологічних проблем людства. URL:

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/25028/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0

%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%84.%D0%9E._%D0%9F%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%

D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%E2%80%93.pdf

Нагурський О. А., Крилова Г. В., Васійчук В. О., Качан С. І., Вихівська К. М. Екологічна ефективніcть утилізації пластикових відходів у технологіях виробництва капсульованих добрив. Сталий розвиток – стан та перспективи : збірник матеріалів III Міжнар. наук. симпоз., 26–29 січня 2022 р. Львів-Славське, 2022. C. 95–96.

Препаративні форми: класифікація, значення, особливості : веб-сайт. URL: https://superagronom.com/cards/preparativni-formi-klasifikaciya-znachennya-osoblivosti-id18964

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Тернопільській області у 2022 році. Електронний варіант доповіді розміщений на сайті управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації. URL: https://ecology.te.gov.ua/stan-dovkillya/regionalna-dopovid-pro-stan-onps-vternopilskij-ob/

Сафранов Т. А., Приходько В. Ю., Михайленко В. І. Відходи пластикових матеріалів: оцінка утворення та поводження в регіонах Північно-західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал. 2023. № 31. С. 122−130.

Тимчук І. С., Мальований М. С., Яцух К. І. Використання мінеральних капсульованих добрив для оптимізації живлення картоплі та збереження природних ресурсів. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2018. Вип. 64. С. 132−144.

Токсичний пил шин може бути найгіршим з усіх джерел забруднення мікропластиком : веб-сайт. URL: https://greentransform.org.ua/toksychnyj-pyl-shyn-mozhe-buty-najgirshym-z-usihdzherel-

zabrudnennya-mikroplastykom/

Юрченко В. О., Мельнікова О. Г., Пономарьов К. С., Самохвалова А. І. Мікропластик в донних відкладеннях річок на урбанізованих територіях. Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2–3 лист. 2021 р. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 134−136.

Фортуна М. В., Борисовська О. О. Оцінка забруднення водного середовища мікропластиком. URL: https://znp.nmu.org.ua/pdf/2021/65/PDF/18.pdf

Alice A. Horton, Alexander Walton, David J. Spurgeon, Elma Lahive, Claus Svendsen. Microplastics in freshwater and terrestrial environments: Evaluating the current understanding to identify the knowledge gaps and future research priorities. Science of The Total Environment. Vol. 586, 15 May 2017. P. 127−141. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969717302073

Arjay A. Arpia, Wei-Hsin Chen, Aristotle T. Ubando, Salman Raza Naqvi, Alvin B. Culaba. Microplastic degradation as a sustainable concurrent approach for producing biofuel and obliterating hazardous environmental effects: A state-of-the-art review. Journal of Hazardous Materials. Vol. 418, 15 September 2021. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421013455

Attila Bodor, Gábor Feigl, Bálint Kolossa, Enikő Mészáros, Krisztián Laczi, Etelka Kovács, Katalin Perei, Gábor Rákhely. Soils in distress: The impacts and ecological risks of (micro)plastic pollution in the terrestrial environment. Ecotoxicology and Environmental Safety. Plants 2023, 12, 3282. URL: https://www.mdpi.com/2223-7747/12/18/3282

Kassian T. T. Amesho, Chingakham Chinglenthoiba, Mohd S. A. B. Samsudin, Mohd Nizam Lani, Ashutosh Pandey, Mohd Nasir Mohd Desa, Valiyaveettil Suresh. Microplastics in the environment: An urgent need for coordinated waste management policies and strategies. Journal of

Environmental Management. Volume 344, 15 October 2023. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479723015013

Landwirtschaftlich genutzte Böden stark mit Mikroplastik belastet. URL:

https://www.topagrar.com/acker/news/landwirtschaftlich-genutzte-boeden-stark-mit-mikroplastikbelastet-12450295.html?utm_campaign=start&utm_source=topagrar&utm_medium=referral

Rajul Jain, Ashish Gaur, Renuka Suravajhala, Uttra Chauhan, Manu Pant, Vishal Tripathi, Gaurav Pant. Microplastic pollution: Understanding microbial degradation and strategies for pollutant reduction. Science of The Total Environment. Volume 905, 20 December 2023. URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/piiS004896972305725X
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.