АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ВПЛИВОМ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Оксана ЯРЕМА, Лариса ФЕДОНЮК, Леонід БИЦЮРА, Олександр БОНДАР

Анотація


Вступ. Забезпечення ефективного управління відходами для зменшення їхнього обсягу та негативного впливу на довкілля є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення. Для поліпшення ситуації слід впроваджувати стратегії, спрямовані на зменшення кількості відходів та їхню   повторну переробку. Важливим етапом є впровадження систем переробки та вторинного використання, а також активна просвіта громадян для формування відповідального ставлення до сміття. Зокрема, розвиток технологій, спрямованих на зменшення утворення відходів ще на етапі їх виробництва, відіграє ключову роль у цьому процесі.
Мета. Провести аналіз літературних джерел та оцінити антропогенні зміни навколишнього середовища під впливом накопичення твердих побутових відходів (ТПВ).
Методи дослідження. З метою узагальнення наявних знань, виявлення тенденцій у дослідженні вказаних тематичних областей та визначення можливих прогалин для подальших наукових розвідок використовували літературний огляд: українських та іноземних авторів з акцентуванням на ключові слова «побутові відходи», «антропогенні зміни» та «навколишнє середовище».

Результати. Зростання кількості населення призводить до збільшення обсягу відходів – речовин, матеріалів і предметів, які утворюються у процесі людської діяльності та не піддаються подальшому використанню на місці їх утворення чи виявлення. Проблема переробки та утилізації побутових відходів стає однією з перших у світі. Це особливо стосується великих міст із високою густотою населення, де щороку накопичуються мільйони кубометрів різного сміття.
Висновки. Одним із головних еколого-гігієнічних завдань слід вважати будівництво комплексів переробки сміття та подальше зменшення неутилізованої частини ТПВ, упровадження на підприємствах міста безвідходних технологій.


Ключові слова


антропогенні зміни; навколишнє середовище, побутові відходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Беззубко Б. І., Беззубко Л. В. Перехід до європейських стандартів в сфері вивозу твердих побутових відходів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразін. Cерія «Економічна». 2022. № 102. С. 23−31.

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи». URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/187/98-%D0%B2%D1%80.

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Кутняшенко О., Кінц В. Вибір та обґрунтування методу попередньої механічної обробки дрібнодисперсної фракції твердих побутових відходів перед утилізацією. Проблеми екології. 2021. 1 (23). С. 52–63. DOI: 10.31474/2073-8102-2021-1-52-63.

Мельник О. Г., Обіюх Н. М. Правові аспекти регулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами на муніципальному рівні в Україні та ЄС в умовах децентралізації. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 127–131.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC, Група Світового банку). Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку. Сценарії розвитку галузі поводження з твердими побутовими відходами. Підсумковий звіт за 2018 рік. 114 с.

Михайлова Є. О. Панчева Г. М., Резніченко Г. М. Ефективні механізми поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Виробництво та технології. Технології захисту навколишнього середовища. 2019. Т. 5. В. 151. С. 37−44. DOI: 10.33042/2522-1809-2019-5-151-37-44

Попович В. В. Екологічна та техногенна небезпека сміттєзвалищ Північно-Західного Поділля. Подільські читання. Екологія, охорона довкілля збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10−12 жовт. 2019 р. Хмельницький / за заг. ред. Г. А. Білецької. Хмельницький : ХНУ. 2019. 262 с.

Сагдєєва, О. А. Методологічні підходи до комплексної оцінки екологічної небезпеки звалищ ТПВ. Еколого-енергетичні проблеми сучасності : матеріали XV Всеукр. наук.-техн. конф. Одеса, 2018. С. 46–47. DOI: card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/13647

Сталінська І. В. Поводження з побутовими відходами : конспект лекцій для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 183. Технології захисту навколишнього середовища. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. 84 с.

Царик Л., Царик П., Янковська Л., Кузик І. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. 2019. № 1. C. 198−210.

Янковська Л. В., Новицька С. Р. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області. Раціональне природокористування і охорона природи. Наукові записки. 2020. № 1, C. 156−162. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.20.1.18

Янковська Л. В. Еколого-економічні переваги утилізації твердих побутових відходів у місті Тернополі. Матеріали звітної конференції викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем». Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ. 2019. C. 22−25.

Balogun, J. Assessing the Knowledge of Household Practice and Solid Waste Characterization in Lokoja Metropolis. Reviev of Urban and Regional Development Studies. 2023. Vol. 8 (No 1). P. 172−187.

Elamin, M. O., William, M. A., Rahamtalla, H., Alshehri, A., & Elaminm, F. Evaluation of Households Practices Towards Solid Waste Management. Pollution Research Paper. 2022. Vol 41, Iss. 3, P. 808−814. DOI: 10.53550/PR Paper.2022.v41i03.007

Nguyen, P. T., & Matsui, Y. An Integrated Approach For Analysing, Monitoring, And Managing Household Solid Waste. 2023. Volume 12. P. MR01_p1-MR01_p4 doi https://doi.org/10.3107/jesss.12.MR01

Ouihman, E. M., Aassem, Y., Batoui, S., Habbari, K., Gamouh, A. Management of household solid waste in the city of Sale (Morocco): Characterization and recovery trials by composting. Journal of Xidian University. 2023. Vol. 17, Iss. 5, P. 571−580. DOI: 10.37896/jxu17.5/056

Putri, N. S. R., & Muda, K. Parameters of income level and season to determine the rate of household solid waste generation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. P. 1143. 012011. DOI 10.1088/1755-1315/1143/1/012011




DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.049

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.