ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РИНКУ ПРАЦІ

Ольга ДЯКІВ

Анотація


Вступ. В умовах Четвертої промислової революції український ринок праці великою мірою зазнав впливу цифрової трансформації. З’являються нові професії, стають потрібні нові компетенції, змінився ландшафт попиту та пропозиції на ринку праці. У зв’язку з цим актуалізувалися дослідження, присвячені уточненню теоретичних і методологічних підходів до вивчення трансформації ринку праці.
Мета. Виклики нової економіки, які вплинули на сферу зайнятості, визначили нові тенденції до пришвидшення змін у сфері цифровізації, автоматизації та роботизації ринку праці.
Методи. Для досягнення визначеної мети і виконання окреслених завдань використано такі сучасні методи дослідження: метод прогнозування − для виявлення майбутніх переваг при використанні штучного інтелекту, цифровізації на ринку праці; метод групування − для класифікації методів та факторів, що впливають на трансформацію ринку праці; історичного і логічного аналізу − для розкриття процесу становлення та розвитку цифрових технологій на ринку праці; метод моделювання − для побудови цифрових компетенцій.
Здійснено аналіз змін ринку праці за умов Четвертої промислової революції. Перетворення, що відбуваються у соціально-трудовій сфері під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, мережевих систем, інших ресурсів та інститутів нової цифрової економіки, – це
повна, всеосяжна трансформація цінностей, мотиваційних установок, ієрархій, джерел розвитку, структури ресурсів, форм і технологій взаємодії, форм та масштабів зайнятості, рівня, структури, диференціації доходів.
Результати. Приділено увагу питанням залежності впровадження автоматизації та роботизації виробництва і зниження попиту на робітників із низьким рівнем освіти та низькою професійною кваліфікацією. Зазначено, що під впливом Четвертої промислової революції найближчим часом основна увага приділятиметься цифровим компетентностям.
Визначено, що розвиток цифрової економіки, незважаючи на можливу загрозу зникнення певних професій, може призвести до підвищення рівня ефективної зайнятості у країні завдяки створенню умов для появи нових професій, але на цифрових платформах.
Проаналізовано вплив цифрових технологій на зміни зайнятості, визначені найбільш затребувані компетенції та навички на ринку праці.
Обґрунтовано, що трансформація зайнятості з погляду цифровізації створює попит на компетенції, які дадуть змогу спеціалістам працювати зі складними цифровими системами, платформами, спеціальним обладнанням, демонструвати аналітичні навички, емоційний
інтелект, високий рівень IT-грамотності, застосовувати системне мислення тощо.

Висновки. Ринок праці зазнає суттєвих змін у період Четвертої промислової революції, яка охоплює високотехнологічні та цифрові інновації у сфері виробництва й обробки інформації. Індустрія 4.0 визначається використанням передових технологій виробництва, таких як Інтернет речей, штучний інтелект, аналіз даних, робототехніка, блокчейн тощо, які суттєво впливають на цифровізацію ринку праці. Остання впливає на попит на робочу силу, зумовлюючи
зміни в певних професіях.


Ключові слова


автоматизація та роботизація, ринок праці, трансформація ринку праці, цифровізація ринку праці, цифрові компетенції, цифрові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Азьмук Н. А. Трансформація ринку праці в умовах війни: виклики та стратегії відтворення робочої сили. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). С. 171−179

Водянка Л. Д., Харовська А. В. Вплив цифрової економіки на тенденції сучасного ринку праці. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9889

Карпенко О., Плікус І., Головіна Д. Цифрова економіка: виклики для освіти та ринку праці в Україні (на прикладі обліково-фінансових спеціальностей). Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5. С. 220−228. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74887

Колот А., Герасименко О. Праця XXI: філософія змін, виклики, вектори розвитку : моногр. К. : КНЕУ імені Вадима Гетьмана. 2021. 487. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f58fd527-f8d5-4430-ae0e-49e23c0a42a/content

Кравчук О., Варіс І., Рябоконь І. Управління цифровою трансформацією менеджменту персоналу через цифрову HR-стратегію. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2023/71_2023/30.pdf

Менеджмент персоналу : підруч. за заг. ред. проф. В. Брича. Тернопіль : ЗУНУ, 2023. 640 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/49018

Обелець Т. Сучасні тенденції трансформації ринку праці. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/106.pdf

Петрова І. Тенденції та виклики розвитку ринку праці в Україні. URL:

https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b0665579-3465-43a0-a739-430e61920f7f/content

Соболєв В., Мусіюк І. Тенденції зайнятості в умовах цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2020. № 10. C. 143–148. URL:

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-143-148

David B. Computer technology and probable job destructions in Japan: An evaluation .Journal of the Japanese and International Economies. 2017, Vol. 43, 77–87. URL: https://econpapers.repec.org/article/eeejjieco/

Encyclopedia of Electronic HRM / ed.: T. Bondarouk, S. Fisher. De Gruyter Oldenbourg, 2020. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110633702.

Kerwin S. Human Resource Management and Digital Technology. The Routledge Handbook of Digital Sport Management. London, 2022. P. 22–36. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003088899-4.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.