АДАПТАЦІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОГО ПЕРСОНАЛУ ПІД ВПЛИВОМ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Дмитро КОБЕЦЬ, Леся ВОЛЯНСЬКА-САВЧУК

Анотація


Вступ. Актуальність тематики дослідження визначена глобальними трансформаціями у
сфері маркетингу, що відбуваються під впливом бурхливого розвитку та впровадження
технологій диджиталізації. Це кардинально змінює умови, зміст і характер праці фахівців з
маркетингу, визначаючи принципово нові завдання аналітичного та комунікаційного плану. Проте
донині відсутні ґрунтовні дослідження щодо специфіки адаптації маркетологів до оновлених
реалій диджитальної епохи та особливостей трансформації їхніх професійних ролей. Відповідно
обрана для аналізу проблематика є надзвичайно актуальною.
Мета. На основі систематизації наукових поглядів та авторської інтерпретації
виокремити головні виклики, що постали перед маркетологами в умовах цифровізації бізнесу;
окреслити необхідні адаптаційні заходи; охарактеризувати трансформацію професійних ролей
маркетолога вищої ланки як фахівця, який відповідає за розробку маркетингової стратегії.
Методи. Для реалізації визначеної мети застосовано комплекс загальнонаукових методів
пізнання, що забезпечило системність і логічну несуперечливість наведених висновків.
Результати. Обґрунтовано, що в умовах всеосяжної цифровізації роль маркетолога
трансформується у напрямі посилення його аналітичної та прогностичної функцій. Доведено, що
перед маркетологами постають фундаментальні виклики, пов'язані зі стрімким зростанням
обсягів даних, необхідністю оволодіння новими методами їхнього опрацювання, формуванням
нових комунікативних практик зі споживачами та персоналом.
Встановлено, що на тлі диджиталізації трансформуються професійні ролі маркетолога
вищої ланки, який набуває нових функцій аналізатора креативних ідей, оцінювача бізнес-
перспектив, гаранта іміджу компанії, консультанта і коуча з питань ефективних комунікацій,
що потребує від нього опанування низки soft- і hard- навичок, а також адаптації до сучасного
цифрового середовища.
Висновки. Отримані результати свідчать про доцільність розробки практичних
рекомендацій щодо формування адаптивних моделей маркетингової діяльності на тлі цифрових
трансформацій, що може бути напрямком подальших досліджень.

Ключові слова


диджиталізація маркетингу, трансформація ролей маркетолога, адаптація маркетологів, маркетолог вищої ланки, маркетингова стратегія, навички маркетолога, цифрові технології в маркетингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Клімук А., Клібанська О. Організація маркетингової діяльності в умовах діджиталізації. Бренд-менеджмент: маркетингові технології : тези доп. IІ Міжн. наук.-практ. конф., 11 червня 2020 р. / відп. ред. Є.В. Ромат. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. С. 79−81.

Маркетолог в IT: Обов’язки та шлях до професії : веб-сайт.

URL: https://chiacademy.software/blog/marketolog-v-it-obovyazki-ta-slyah-do-profesii (дата звернення: 01.12.2023).

Найпопулярніші навички маркетолога у 2023 році. : веб-сайт.

URL: https://genius.space/lab/najpopulyarnishi-navichki-marketologa-u-2023-rotsi/ (дата звернення: 01.12.2023).

Пунтус М. Що таке маркетинг і навіщо він потрібен бізнесу.

URL: https://bazilik.media/shcho-take-marketynh-i-navishcho-vin-potriben-biznesu/ (дата звернення:

12.2023).

Ткачук С. В., Стахурська С. А., Стахурський В. О. Вплив діджиталізації та дистанційних комунікацій на стратегію маркетинг-міксу освітніх послуг. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-3.15

Туль С. І. Трансформація світового ринку праці в умовах діджиталізації : дис... канд. економ. наук: 08.00.02. Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2019.

с.

Чуйко М. М. Цифрові технології як інноваційні інструменти підвищення ефективності маркетингових послуг і комунікацій в умовах діджиталізації. Управління соціально-економічними системами на основі підвищення ефективності маркетингових послуг в умовах діджиталізації. Management of socio-economic systems on the basis of increasing the effectiveness of marketing services in the conditions of digitalization : колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. Чобіток В. І. Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2023. С. 168−186.

Які бувають маркетологи у 2022 році та як зрозуміти, хто вам потрібен? : веб-сайт. URL: https://web-promo.ua/ua/blog/kakie-byvayut-marketologi-v-2022-godu-i-kak-ponyat-kto-vamnuzhen/

(дата звернення: 01.12.2023).

Ярош-Дмитренко Л. О. Діджиталізація маркетингу в умовах протидії поширенню пандемії COVID-19. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 45. С. 147−152. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-45-25
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.133

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.