АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНІ

Наталія Слівінська

Анотація


У статті досліджено особливості функціонування соціально-трудових відносин в аграрному регіоні, виявлено важливі проблеми їх розвитку, що призводить до регіональних відмінностей у якості життя населення. Ринок праці Тернопільській області залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від низки інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, дисбалансу на ринку праці, трудової міграції, «тіньової зайнятості» та інших), що стали причинами виникнення диспропорцій у розвитку соціально-трудових відносин у регіоні. Основними чинниками, які зумовлювали виникнення соціально-трудових розбіжностей (конфліктів) у регіоні були: заборгованість із виплати заробітної плати; невиконання умов колективного договору; невиконання вимог законодавства про працю. Нині в регіоні поширені різні моделі відносин між працівниками та роботодавцями, але основним їх змістом є домінування сторони роботодавців.
У статті визначено актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин у регіоні, а саме: соціально несправедлива заробітна плата і надмірна диференціація в доходах населення; трансформація інституту зайнятості; вимушена неповна зайнятість (роботи в умовах неповного робочого дня (тижня), відпустки без збереження заробітної плати; наявність тіньової зайнятості; високий рівень безробіття; порушення та ігнорування умов колективних трудових угод (договорів) роботодавцями, порушення трудових прав та ігнорування потреб найманих працівників; тотальне зростання недовіри до робото-давців, керівників підприємств, лідерів профспілок, залежність профспілок від волі роботодавців. У статті запропоновано заходи щодо удосконалення регулювання соціально-трудових відносин під впливом змін у сфері зайнятості.

 


In the article the features of functioning of sociallabour relations are investigational in an agrarian region, the important problems of their development that results in regional differences in quality of life of population are educed. A labour-market to the Ternopil area depends on changes in an economy, demographic and social tendencies, and also from the row of other specific factors (level of remuneration of labour, seasonal character of production, disbalance at the market of labour, labour migration, "shadow employment" and other) that became reasons of origin of disproportions in development of sociallabour relations in a region.
By basic factors that predetermined the origin of sociallabour divergences (conflicts) in a region were : debt from payment of salary; non-fulfillment of conditions of the collective agreement; non-fulfillment of requirements of legislation is about labour. For today in a region the different models of relations are widespread between workers and employers, but their basic maintenance is prevailing of side of employers.
In the article the issues of the day of functioning of sociallabour relations are certain in a region, namely: socially unfair salary and excessive differentiation in the acuestss of population; transformation of institute of employment; a force underemployment (of work is in the conditions of incomplete workday (of week), of vacation without maintenance of salary; existence of shadow employment; high unemployment rate; violation and ignoring of terms of collective labour agreements (of agreements) by employers, violation of labour rights and ignoring of necessities of the hired workers; total increase of mistrust to the employers, leaders of enterprises, leaders of trade unions, dependence of trade unions on will of employers. In the article events offer in relation to the improvement of adjusting of sociallabour relations under act of changes in the field of employment.


Ключові слова


соціально-трудові відносини; роботодавці; законодавство про працю; профспілки; регулювання соціально-трудових відносин; socially are labour relations; employers; legislation are about labour; trade unions; adjusting of social-labour relations

Повний текст:

PDF

Посилання


Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за січень-грудень 2015-2016 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : reytingova-otsinka-za-sichen-gruden-2016-roku-prezentatsiyni-materiali.

Офіційний сайт державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vn.ukrstat.gov.ua.

Національний інститут стратегічних досліджень / Щодо стану соціально-трудових відносин в Україні та основних напрямів їхнього реформування. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/958/.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2017.22.143

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.