ВИНАГОРОДА ЗА ПРАЦЮ В МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан

Анотація


У статті досліджено місце винагороди за працю в процесі мотивації персоналу. Вивчено роль матеріальної і трудової мотивації персоналу. Встановлено, що особливістю економічних мотивів є те, що працівники, виконавши доручені завдання, прагнуть отримати винагороду за свою працю. З’ясовано, що економічними важелями, які сприяють ефективній винагороді персоналу підприємств, є заробітна плата, премії, бонуси, відсотки від продажу, різні виплати та пільги. Досліджено механізми поведінки людей у формуванні мотивів до продуктивної праці. Результати дослідження вказали, що для працюючої людини важливим є реалізація таких потреб у праці як: забезпечення матеріального добробуту, самореалізація, досягнення певного соціального статусу, отримання соціальних гарантій, стабільність та впевненість. Встановлено, що рівень матеріальної мотивації безпосередньо залежить від наявності тісного зв’язку між трудовим внеском і винагородою за працю. Такого зв’язку досягають правильною науковою організацією заробітної плати, яка на практиці визначається організаційно-економічним механізмом оцінки трудового внеску найманих працівників і формуванням параметрів заробітної плати. Розкрито напрямки активізації використання ефективної матеріальної мотивації персоналу та нематеріальних винагород. Запропоновано нові способи винагороди за працю в процесі мотивації персоналу.

 

In the article the place of reward is investigational for labour in the process of motivation of personnel. The role of material and labour motivation of personnel is studied. It is set that the feature of economic reasons is that workers, executing the put asks, aim to get a fee for the labour. It is found out, that by economic instruments, that assist the effective reward of personnel of enterprises there is a salary, bonuses, percents from a sale, different payment sand privileges. The mechanisms of behavior of people are investigational informing of reasons to productive labour. Research results specified that for a working man important is realization of such necessities at labour as: providing of material welfare, self realization, achievement of certain social sttus, receipt of social guarantees, stability and confidence. It is set that the level of material motivation directly depend son the presence of close connection between labour payment and reward for labour. Such connection is arrived at by correct scientific organization of salary, that in practice is determined by the organizationally-economic mechanism of estimation of labour payment of the hired workers and forming of parameters of salary. Directions of activation of the use of effective material motivation of personnel and non-material rewards are exposed. The new methods of reward are offered for labouring the processor motivation of personnel.


Ключові слова


винагорода; гідна зарплата; заробітна плата; мотивація праці; оплата праці; персонал; найманий працівник; роботодавець; reward; deserving salary; salary; motivation of labour; remuneration of labour; personnel; hired worker; employer

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 397 с.

Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 896 с.

Прохоровська С. А. Вплив заробітної плати на відтворення та використання трудового потенціалу / С. А. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 83–85.

Прохоровська С. А. Гідна праця як чинник регулювання соціально-трудових відносин / С. А. Прохоровська // зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ, конференції «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки»; 25-26 квіт. 2017 р. – К.: КНЕУ, 2017. – С. 77–80.

Якокка Ли. Карьера менеджера : Пер. с англ. / Ли Якокка. – Минск : Попурри, 2001. – 416 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2017.22.092

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.