ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАТОРІВ ТА ДЕМОТИВАТОРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Жанна Крисько, Ірина Бордун

Анотація


У статті розглянуто мотивацію як процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямовано ї на досягнення цілей підприємства. Охарактеризовано мотиваційну політику ПрАТ «Рошен» для забезпечення кадрової стабільності в організації. Розглянуто один із сучасних нетрадиційних підходів до побудови системи матеріального стимулювання через застосування моделей компенсаційної системи оплати праці, розрахованої на тривалу кар’єру працівника. Проведено анал із демотиваційних чинників діяльності працівників корпорації «Рошен», який показав, що за сучасних умов праці персонал відчуває гостру потребу не тільки в мотиваціних факторах, але й гігієнічних, до числа яких відносять: умови праці, заробітну плату, міжособистісні стосунки з керівником та колегами, ступінь безпосереднього контролю за роботою. Виокремлено головні проблеми мотивації діяльності персоналу на ПрАТ «Рошен» та виявлено, що демотивація діяльності працівників може розглядатись як вагома загроза соціально-трудовій безпеці підприємства. Запропоновано заходи щодо стимулювання діяльності працівників, що дозволить збільшити задоволеність працюючих на підприємстві та значно підвищити розуміння ними власної належності до результативності всього товариства.


The article considers motivation as a process of encouraging employees to carry out effective activities aimed at achieving the goals of the enterprise. The  motivational policy of the private JSC “Roshen” is characterized to ensure personnel stability in the organization. It is considered one of the contemporary non-traditional approaches to a material incentives system through the use of compensation wage system models, designed for a long career employee. It is carried out an analysis of the demotivational factors of the corporation “Roshen” employees’ activity, which shows that in today’s working conditions personnel are in urgent need not only in motivational factors but also in hygiene ones such as working conditions, salary, interpersonal relations with a supervisor or peers, the degree of direct control over the work. The main problems of personnel motivation at private JSC “Roshen” are highlighted, and it is revealed that demotivation of employees’ activities can be considered as a significant threat to social and labour enterprise security. The measures to stimulate the employees’ activities are suggested, which will increase the satisfaction of the employees at the enterprise and significantly increase their understanding of their belonging to the entire company performance.


Ключові слова


мотивація; мотиватори діяльності працівників; демотивування праці персоналу; забезпечення мотиваційних процесів; motivation; motivators of employees’ activity; demotivating of personnel labour; ensuring of motivational processes

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилейчук Р. Б. Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства / Р. Б. Данилейчук // Вісник Прикарпатського університету. - 2014. - № 10. - С. 247-253. - URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2014_10_47.

Жидецька Х. В. Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Українська академія друкарства. - Львів, 2016. - 366 с. - URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_35.

Кошовий Б.-П. О. Теоретичні засади класифікації чинників демотивації праці як загрози економічній безпеці підприємства // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2014. - № 12. - С. 142-147.

Офіційний сайт ПрАТ «Рошен» : веб-сайт. - URL: http://kcf.roshen.com.

Офіційний сайт Державної служби статистики України : веб-сайт. - URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Шаповал О. А. Теоретичні аспекти системи мотивації праці персоналу підприємства // Молодий вчений. - 2016. - № 4. - С. 220- 223. - URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_55.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2018.23.099

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.