Ключові маркери складових економічної безпеки держави

Ігор Щерб

Анотація


Вступ. У статті обґрунтовано та доведено об’єктивну необхідність формування системи векторів оцінювання економічної безпеки з урахуванням трансформаційних викликів сучасності; визначені тренди економічної безпеки та їхні ключові маркери, що відображають сучасні трансформаційні процеси, а саме: економічні, технологічні, тренди в галузі освіти, соціально-політичні, демографічні та екологічні. Запропоновані тренди економічної безпеки відповідають сучасним економічним реаліям та розвивають положення концепції національної економічної безпеки з урахуванням нових зовнішньоекономічних і внутрішніх економічних і соціально-політичних умов, викликів і загроз функціонуванню національного господарства.

Мета статті. Метою статті є обґрунтування трендів розвитку підходу до формування економічної безпеки держави та їх ключових маркерів, що відображають сучасні трансформаційні процеси, а саме: економічні, технологічні, тренди в галузі освіти, соціально-політичні, демографічні та екологічні.

Результат. В статті визначено, що протягом останнього десятиріччя активно розвивається та поширюється у застосуванні концепція ризик-орієнтованого підходу до формування системи економічної безпеки у тій чи іншій країні. В межах ризик-орієнтованого підходу оцінюють ризики та їх потенційні наслідки, будують системи протидії небезпеці саме та основі такого підходу. Особливістю ризик-орієнтованого підходу є те, що він враховує не тільки ймовірні загрози, але й здатність країни протидіяти таким загрозам, визначення її потенційної уразливості.

Доведено, що на сучасному етапі розвитку взаємозв’язки між національною безпекою та економікою зросли у міру збільшення глобалізації та економічної інтеграції за останні десятиліття. Для відкритих економік країн світу ці взаємозв’язки виявляються, як можливості та можливі загрози їх національній безпеці. Саме визначення «векторів ризиків» дозволяє виділити канали взаємодій між економічними факторами та національною безпекою.


Ключові слова


економічна безпека, трансформаційні процеси, внутрішні загрози, зовнішні загрози, ключові маркери

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф'єва О. В. Інноваційні імперативи формування економічної безпеки машинобудівних підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2014. Вип. 50. С. 132-142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_2014_50_21.

Голіков І. В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 309-314. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_47.

Звєряков М.І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання. Економіка України. 2017. №11. С.3-16.

Козаченко Г.В. Погорелов Ю.С. Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. № 3(55). С.8-18.

Ляшенко О. М. Пірамідальне оцінювання ієрархії економічної безпеки. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: праці наук.-практ. семінару з міжнародною участю (21-22 жовт. 2010) відп. ред. Письменний Є. М., Караєва Н. В., Черкаси: вид. Чабаненко Ю. А.,2010. 406 с.

Мельник А. Ф. Сучасні виклики регіонального розвитку: загрози економічній безпеці. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип. 1. С. 39-51.

Рекун І. Економічна безпека як об’єктивне явище ринкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 12. Частина 2. 2015. С.108-112.

Франчук В.І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографі, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. с.27

Australian Government. Strong and Secure: A Strategy for Australia’s National Security. 2013. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Secur it.pdf (дата звернення: 25.01.2021).

German Federal Government. White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr. 2016. URL: https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Other-Documents/ The-2016-German-White-Paper-Strategic-Review-and-Way-Ahead#:~:text=The%20White%20Paper%20on%20Security,and%20measures%20of%20our%20country. (дата звернення: 25.01.2021).

Government Offices of Sweden. National Security Strategy. 2017. URL: https://www.government.se/4aa5de/contentassets/0e04164d7eed462aa511ab03c890372e/nation al-security-strategy.pdf. (дата звернення: 25.01.2021).

Public Safety Canada. Securing an open society: Canada’s National Security Policy. 2015. URL: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/scrng-en.aspx (дата звернення: 25.01.2021).

Addressing climate change in a post-pandemic world URL: https://www.mckinsey.com/ business-functions/sustainability/our-insights/addressingclimate-change-in-a-post-pandemic-world (дата звернення: 25.01.2021).

Altig, D., S. R. Baker, J. M. Barrero, N. Bloom, P. Bunn, S. Chen, S. J. Davis, J. Leather, B. H. Meyer, E. Mihaylov, P. Mizen, N. B. Parker, T. Renault, P. Smietanka, and G. Thwaites. 2020. “Economic Uncertainty before and during the COVID-19 Pandemic.” NBER Working Paper 27418, National Bureau of Economic Research, Cambridge.

Cirera, X., M. Cruz, E. Davies, A. Grover, L. Iacovone, J. E. L. Cordova, D. Medvedev, F. O. Maduko, G. Nayyar, S. Reyes, and J. Torres. 2020. “Policies to Support Businesses Through the Covid-19 Shock: A Firm-Level Perspective.” World Bank, Mimeo.

Caoimhe T. Trust in governments surges during pandemic alongside health fears URL: https://www.sharecast.com/news/international-economic/trust-in-governments-surges-during-pandemic-as-health-fears-also-rise--7467794.html (дата звернення: 25.01.2021).

Cusolito, A. P., D. Lederman, and J. Pena. 2020. The Effects of Digital-Technology Adoption on Productivity and Factor Demand: Firm-Level Evidence from Developing Countries. Policy Research Working Paper 9333. World Bank, Washington, DC.

World Bank. 2020d. Global Economic Prospects: Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis. January. Washington, DC: World Bank.

Spring 2020 Economic Forecast: A deep and uneven recession, an uncertain recovery URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799 (дата звернення: 25.01.2021).

Retter L, Frinking E., Hoorens S. Relationships between the economy and national security. Analysis and considerations for economic security policy in the Netherlands URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4287.html (дата звернення: 28.01.2021).
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.056

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.