Трудоресурсна безпека України: виклики і загрози забезпечення національної економіки персоналом в умовах суспільної нестабільності

Євген Качан, Роман Кошіль

Анотація


Вступ. Упродовж останніх десятиліть в Україні загострилася проблема відтворення населення і, як наслідок, погіршується трудоресурсна безпека. Чисельність економічно активного населення постійно скорочується, знижується рівень трудового потенціалу суспільства, скорочується людський капітал як основа формування персоналу організацій та підприємств.

Масштабна зовнішня трудова міграція є наслідком браку в Україні гідних умов праці, адже вона загрожує трудоресурсній безпеці держави, зумовлює «вимивання» інтелектуального потенціалу.

У постковідний період трудоресурсна ситуація може істотно впливати на процеси відбудови національної економіки, а в багатьох випадках навіть гальмувати прогрес розвитку. В умовах адміністративної децентралізації по закінченню пандемії зросте роль територіальних громад і центрів зайнятості населення у справі обліку, добору, розподілу і використання трудових ресурсів та запобігання безробіттю.

Мета статті. Деталізація проблем трудоресурсної безпеки України в умовах суспільної дестабілізації, що зумовить певні виклики та загрози у формуванні і використанні персоналу територіальних громад.

Результати дослідження. Аналіз даних про демографічну ситуацію в Україні, її тенденції, дослідження структури трудового потенціалу країни на макрорівні дозволив зробити певні висновки щодо викликів і загроз для трудоресурсної безпеки, яка в умовах COVID-19 ускладнилася. Передусім скорочення виробництва і, як наслідок, звільнення працівників.

У постковідний період трудоресурсна ситуація в країні буде визначальною з погляду забезпечення персоналом організацій та підприємств, які відновлюватимуть свою діяльність. Особливу роль мають відігравати органи місцевого самоврядування і центри зайнятості населення, які здійснюватимуть облік, розподіл і використання трудових ресурсів та запобігати виникненню безробіття. 


Ключові слова


трудоресурсна безпека, трудовий потенціал, трудові ресурси, баланс трудових ресурсів, виклики і загрози, персонал, територіальні громади

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. URL: http://surl.li/gdyl.

Закон України «Про зайнятість України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/5067-17.

Закон України «Про оплату праці». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/108/95-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про охорону праці». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2694-12.

Бандур С.І., Цимбал О.І. Трудоресурсна безпека України в контексті глобальної світової економіки. Методичні рекомендації РВПС України, НАН України, 2007, 68 с.

Боднар І. Р. Інформаційна безпека як основа національної безпеки. Mechanism of Economic Regulation. 2014. №. 1. С. 68–75.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Укладач і головний редактор В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь ВТФ «Перун», 2005, 1728 с.

Капітан В. Трудоресурсна безпека України в регіональному вимірі. Соціально-економічні проблеми і держава. 2014, Вип. 1, с. 294–302.

Качан Є., Кошіль А. Зайнятість населення України в контексті збереження її трудового потенціалу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Випуск 23, 2018. C. 66–72.

Качан Є. П., Шупшанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами: [навч. посіб.]. Київ: Вид. Дім “Юридична книга”. 2003. 258 с.

Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник. У 2 т. С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. Львів, Світ, 2006, 568 с.

Нижник Н. Р. Національна безпека України. Методологічні аспекти: стан і тенденції розвитку. Начальний посібник за ред. П. В. Мельник і Н. Р. Нижник, Ірпінь, 2000, 307 с.

Січиокно Г. Б. Забезпечення трудоресурсної безпеки держави. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук, Київ, 2019.

Цвігун І. А. Демографічна безпека України та напрями її регулювання: монографія. Кам`янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. 400 с.

Цікановська Н. А. Інтерпретація понять «виклики», «небезпека», «загроза» та «ризик» у теорії фінансової безпеки. Теоретичні та практичні аспекти фінансової безпеки. Фінансовий простір, Випуск 3, 2013, с. 110–114.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.087

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.