СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Євген Качан, Наталія Бакуліна

Анотація


У статті розглянута сутність понять «компетенції персоналу» і «компетентність персоналу» та доцільність застосування компетентного підходу в управлінні персоналом вищого навчального закладу.

 

The article deals with the essence of definitions, like “competency of personnel” and “competence of personnel”. It analyze the feasibility of applying the competency approach in the personnel management of higher establishment


Ключові слова


компетентність; компетенції; компетентністний підхід; компетенції персоналу; вищий навчальний заклад; competence; competency; competency approach; competency of personnel; higher establishment

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. - 711 с.

Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 1/ Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 803 c.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая. – Режим доступу : http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.].

Лозовецька В. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки фахівця в сучасних умовах ринку праці / Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання [Текст] : тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (22 – 23 квітня 2009 р.) / за заг. ред. В.

О. Радкевич. – Х. : Компанія СМІТ, 2009. – С. 14–16.

Модульна система професійного навчання : концепція, методологія, особливості впровадження : Навчально-методичний посібник / В. С. Плохій, А. В. Казановський. – К. : Видавничий центр КТ «Київська нотна фабрика», 2000. – 284 с.

Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzerland 27-28 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe, Strasburg, 1997.

MacClelland David. Testing for competence rather than for «intelligence» // American Psychologist. Volume 28, issue 1. – January 1973. – P. 1–14.

http://www.hr-land.com – Разработка модели технических компетенций персонала.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.