ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Наталія КРИВОКУЛЬСЬКА, Ігор ВОНС

Анотація


Вступ. У статті розкрито наукове бачення інвестиційної діяльності як напряму реалізації державної політики сталого розвитку.
Метою статті є обґрунтування розгляду інвестиційної діяльності і її активізації не тільки як об’єктів інвестиційної політики, а й політики сталого розвитку.
Методи дослідження: для доведення значущості, визначення місця і ролі інвестиційної діяльності у реалізації політики сталого розвитку використані системний підхід, статистичні методи, метод аналізу і синтезу.
Результати: розкрито зміст поняття «інвестиційна діяльність». Здійснено уточнення і обґрунтовано, що до мети інвестиційної діяльності, крім отримання комерційного і соціального ефекту, має бути включено екологічний ефект. Розкрито зміст компонентів сталого розвитку
суспільства. Вони представляють триєдину концепцію сталого еколого-соціально-економічного розвитку, реалізація якої вимагає чіткої політики і конкретних дій з боку держави як публічного
інституту, які спираються на принципи демократії, відкритості, громадської участі, економічної, соціальної і екологічної ефективності. Констатовано, що рух нашої держави по шляху стійкого розвитку закладено у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».
Стверджується, що вектори розвитку, безпеки, відповідальності і гордості, які визначає Стратегія сталого розвитку «Україна – 20202», вимагають здійснення інвестиційної діяльності та її активізації. Доведено, що необхідність розвитку організацій різних типів як елементів економіки України, виробництва ними якісних продукції і послуг змушує організації здійснювати пошук нових технологій управління, методів виробництва, нових продуктів. Інструментом такого розвитку є їхня інвестиційна політика й інвестиційна діяльність. Наголошено, що
інвестиційна політика організації повинна здійснюватися відповідно до інших видів державної політики (соціальної, екологічної, податкової, політики місцевого розвитку тощо), бути задокументованою, інформаційно доступною для інвесторів, адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі (інституційних, інфраструктурних, інвестиційних тощо). Зазначено, що способом реалізації інвестицій в основний капітал організацій є реальні інвестиції, а їх формою, наприклад,
є екологічна модернізація виробництва, впровадження екологічних технологій. Резюмовано, що головним суб’єктом, який встановлює «правила гри» щодо інвестиційної діяльності, є держава.
Вона формує і реалізовує як інвестиційну, так і інші види політик (сталого розвитку для узгодження економічного, соціального й екологічного напрямів діяльності різних суб’єктів управління і регулювання; фінансово-бюджетну – для утворення справедливого податкового середовища; регіональну – для стимулювання розвитку регіонів і створення належних умов життєдіяльності населення; щодо регулювання підприємництва – для створення сприятливого
бізнес-середовища, стимулювання зростання бізнесу, технологічного розвитку виробництв).
Таким чином, інвестиційна діяльність і її активізація має бути результатом реалізації не тільки інвестиційної політики на різних рівнях, а й напрямом реалізації інших політик, зокрема політики сталого розвитку.

Ключові слова


сталий розвиток, інвестиційна діяльність, інвестиції, інновації, інвестиційна політика підприємства, економічна, соціальна й екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Концепція сталого розвитку. URL: http://wdc.org.ua/uk/node/356

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо інвестиційного клімату в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=93e0fdd8-41bc-4737-a700-

d32c29d885&title=InformatsiinoanalitichniMaterialiSchodoInvestitsiinogoKlimatuVUkraini

Мінінфраструктури презентувало проект оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mininfrastrukturyprezentuvalo-

proekt-onovlenoi-derzhavnoi-stratehii-rehionalnoho-rozvytku-na-2021-2027-roky

Стратегія розвитку Тернопільської області та плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках. URL: https://oda.te.gov.ua/storage/app/sites/26/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC

%D1%96%D0%BA%D0%B0/strategia-oblasti-na-2021-2027-roku.pdf

Кривокульська Н. М., Богач Ю. А. Екологічний франчайзинг та аутсорсинг як інноваційні інструменти ведення бізнесу. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/75.pdf

Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності : навч. посібн. для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 186 с.

Бужимська К. О. Сутність та складові модернізаційної системи економіки. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. 2015. № 2 (72). С. 100–104.

«Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Керівник проекту та автор – Катерина Маркевич. Науковий консультант – Володимир Сіденко. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.072

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.