EVALUATION OF BIOLOGICAL ASSETS AND PECULIARITIES OF FINDING THE FINANCIAL RESULT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REGION

Mykhailo Bryk

Abstract


The necessity of improving the methodology for evaluating agricultural products and additional biological assets with initial recognition, as well as reflection in the account of financial results of agricultural activity, is substantiated.

Keywords


biological assets; profit; loss; income; expenses; agricultural enterprise; fair value; financial results; agricultural products

Full Text:

PDF

References


Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 30 "Biolohichni aktyvy" zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.11.2005 r. № 790. (2005).

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 19 "Obiednannia pidpryiemstv" zatverdzheno nakazom ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.07.1999 r. №163 (1999).

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku biolohichnykh aktyviv, zatverdzheni nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.11.2006 r. № 1315. (2006).

Halytskyi, O. M., Kozhemiakin, V. H. (2014) Osoblyvosti obliku finansovykh rezultativ silskohospodarskoi diialnosti ta yikh vidobrazhennia v finansovii zvitnosti. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Ekonomichni nauky, 75, 67–72.

Mossakovskyi, V., Kononenko, T., Kucherkova, S. (2007) Oblik biolohichnykh aktyviv. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 6, 17–24.

Mykhailov, M. H. (2006) Problemni pytannia vprovadzhennia P(S) BO 30 "Biolohichni aktyvy". Oblik i finansy APK, 12, 10–105.

Ohiichuk, M. F. (2006) Formuvannia u bukhhalterskomu obliku dokhodiv ta vytrat silskohospodarskoi diialnosti vidpovidno do vymoh P(S) BO 30 "Biolohichni aktyvy". Oblik i finansy APK, 6, 24–33.

Syrotiuk, H., Syrotiuk, K. (2013) Analiz ta oblik finansovykh rezultativ silskohospodarskykh pidpryiemstv. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser: Ekonomika APK, 20 (1), 147-153. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vlnau_econ_ 2013_20(1)_25.

Ksonzhyk, I. V., Vasylkova, M. V. (2012) Osoblyvosti obliku finansovykh rezultativ na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 4(20), 149–51.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2017.22.056

Refbacks

  • There are currently no refbacks.