АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ З ПОЗИЦІЇ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ПОПИТУ

Юрій Гайда, Юлія Новак

Анотація


Попит на послуги гостинності у великих туристичних кластерах (дистинаціях) має свою специфіку.

Його обсяги і динаміка в великій мірі залежать як від розвитку ядра та іншої туристичної інфраструктури кластеру, так і від сезонних коливань умов надання туристично-рекреаційних послуг.

Для згладжування сезонних коливань попиту на готельно-туристичні послуги запропоновано комплекс заходів, які передбачають застосування інструментів цінової політики, розширення асортименту туристично-рекреаційних продуктів і послуг та інших субміксів синхромаркетингу.

 

The demand for hospitality services in major tourist clusters (dystynatsiyah) has its own specifics.

Its volume and dynamics to a large extent depend on the development of core and other tourist infrastructure cluster and seasonal fluctuations of the terms of tourist and recreational services.

For smoothing seasonal fluctuations in demand for hotel and travel services offered range of activities that involve the use of instruments of pricing policy, diversification of tourist and recreational products and services and other submiksiv synhromarketynhu.


Ключові слова


економічне благо; коливання; туризм; сезон; попит; пропозиція; the economic benefit; vibrations tourism season; demand; supply

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюхова І. В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств санаторнокурортного комплексу АР Крим: автореф. дис. ... канд. екон. наук/ І. В. Артюхова; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2009. - 20 с.

Білоус С. В. Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України: автореф. дис. ... канд. екон. наук/ С.В. Білоус; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Л., 20Н. - 20 с.

Давидова О.Ю. Дослідження факторів, що впливають на туристський попит в Україні / О. Ю. Давидова, І. В. Халіна // Научно-технический сборник ХНАМГ: «Коммунальное хозяйство городов». - 2006. - № 71. - С. 372- 376.

Дубенюк Я. А. Розвиток світового ринку туристичних послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук /Я.А. Дубенюк; Донецький національний університет. - Донецьк, 2008. - 20 с.

Квасницька Р. С. Особливості туристичного попиту та пропозиції / Р. С. Квасницька, І. О. Мігунова // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку» (Одеса, 21 - 22 грудня 2012 року). - О. : ЦЕДР, 2012. - С.14-17.

Квартальнов В. А. Туризм : Учебник / В.А. Квартальнов - М. : Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є. Кудла. - К. : Знання, 2012. - 343 с.

Несторенко, Т. П. Принципи формування цін на послуги закладів санаторно-курортної сфери / Т. П. Несторенко //Логістика. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка”, 2008. - С. 506-512.

Усіна А. І. Тенденції розвитку туризму та готельного господарства в сучасних умовах / А. І. Усіна, М. О. Кузнєцова // Научно-технический сборник ХНАМГ : «Коммунальное хозяйство городов». - 2006. - № 71. - С. 368- 372.

World Tourism Organisazation UNWTO [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://www2.unwto. org/con tent/why-tourism.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.