АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ,ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Петро Бабій

Анотація


Обґрунтовано потребу соціально-економічних суб’єктів у необхідності моделей ціноутворення, споживчого попиту, які допоможуть забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг випуску продукції. Для цього потрібно мати комплекс економічних показників, що дадуть змогу виконати завдання підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Вивчено проблеми інноваційних процесів, які забезпечать довготерміновий розвиток та соціальний прогрес у виробничо-господарській діяльності соціально-економічних суб’єктів. Це зумовлено стабільністю новаторства та трансформацією відповідних систем, що створять фундамент для розвитку інтелектуального потенціалу. З ’ясовано, що передові світові компанії надають перевагу використанню інтелектуального потенціалу кожного індивідуума. Встановлено, враховуючи зарубіжний досвід, вітчизняним соціально-економічним суб’єктам слід формувати методологію оцінювання, створення, вимірювання та відтворення інтелектуального потенціалу. Розглянуто елементи інтелектуального потенціалу на різних рівнях ієрархії економічної системи. Запропоноване авторське тлумачення інтелектуальної активності соціально-економічних суб’єктів. Розроблено двофакторну модель інтелектуальної активності, інструментарій визначення рівня інтелектуальної активності соціально-економічних суб’єктів.

 

In the article grounded requirement of socio-economic subjects in the necessity of models ofpricing, consumer demand, which will enable to provide a competitiveness and necessary volume of output products. It is for this purpose needed to have a complex of economic indicators which will allow to decide tasks in the increase of efficiency of acceptance of administrative decisions. The problems of innovative processes, which will provide long-term development and social progress in production and economic activity of socioeconomic subjects, are studied in the article. It is predefined stability of innovation and transformation of the proper systems which will create foundation for development of intellectual potential. It is found out, that front-rank world companies give advantage the use of intellectual potential of every individual. It is set, taking into account foreign experience, it follows to form methodology of estimation, creation, measuring and recreation of intellectual potential domestic socio-economic subjects. The elements of intellectual potential are considered on the different levels of hierarchy of the economic system. Author interpretation of intellectual activity of socio-economic subjects is offered. The two-factor model of intellectual activity, tool of determination of level of intellectual activity of socio-economic subjects, is developed.


Ключові слова


двофакторна модель; інтелектуальний потенціал; інтелектуальна активність; соціально-економічні суб’єкти; виробничо-господарська діяльність; two-factor model; intellectual potential; intellectual activity; socio-economic subjects

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій П. Інноваційні принципи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності при приватизації суб’єктів господарювання / П. Бабій // Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економічного аналізу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - С. 241-244.

Бабій П. С. Особливості створення інтелектуальних продуктів : [текст] / П. С. Бабій, С. В. Бабій // Кримський економічний вісник : науковий журнал № 1 (08). Ч. 1. - Сімферополь : Гельвети-ка, 2014. - С. 25-27.

Бабій П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал кафедри управління персоналом і економіки праці Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : Економічна думка, 2015. - Випуск 20. - С. 67-71.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dislutsyk.pdf.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/Spec vchena rada/Dyse rtacii/2015_08/Duser.Mandryk._.pdf.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis nbuv/cgiirbis 64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE FILE DOWNLO AD=1&Image file name=PDF/ppeu 2015 1 13.pdf.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economy.kpi.ua/files/files/28_kpi_2008.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.