ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ АНТИЦИКЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ – ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Тарас Маршалок

Анотація


Вступ. Економічні цикли, періодичне виникнення економічних дисбалансів, глибоких економічних криз, потреба налагодження ефективного управління економічними флуктуаціями породили необхідність вироблення дієвого механізму антициклічного регулювання економіки. В результаті глибокого дослідження зазначених проблем, установлено, що найефективнішими інструментами антициклічного регулювання економіки є фінансові інструменти, що належать державі та які фахівці поділяють на монетарні та фіскальні. Вони, своєю чергою, поділяються на дискреційні та не дискреційні, і регламентовані законодавчими актами і нормативними документами відповідно до яких їх використовують.
У результаті ретроспективного аналізу управління економічними циклами за допомогою використання фінансових засобів держави доведено, що монетарна політика є менш стійкою до економічних трансформацій, аніж фіскальна політика. Навпаки, за останнє століття саме неякісна монетарна політика стала причиною багатьох фінансово-економічних потрясінь, світ побачив як мінімум три грошово-валютних системи, які щоразу зазнавали занепаду. Тому вважати монетарну політику достатньо ефективною при здійсненні антициклічного регулювання не варто.
У той час як фіскальна політика щоразу, в умовах усіх економічних криз відіграла роль “рятівного круга” для країн, які здійснювали заходи антициклічного економічного регулювання.
Саме тому дослідження проблеми ефективного державного управління соціально-економічними флуктуаціями є одним із найактуальніших питань економічної науки.
Мета роботи. Дослідити сутність монетарних та фіскальних інструментів антициклічного регулювання економіки, виокремити їх сильні та слабкі сторони, запропонувати дієві механізми антициклічного регулювання економіки, які б забезпечили економічний розвиток у країні.
Методи. У процесі дослідження використані загальнонаукові та емпіричні методи економічної науки ґрунтовані на системному підході, зокрема: методи наукового пізнання: діалектичний і логічний, аналізу та синтезу, узагальнення, графічного, наукового абстрагування – при дослідженні державної фінансової політики у сфері антициклічного регулювання економіки.
Результати. У науковій статті розглянуто сутність грошово-валютних систем, проаналізовано їх слабкі та сильні сторони, виокремлено причини їхнього занепаду. Встановлено, які монетарні чинники впливали на зародження осередків економічних криз.
Розглянуто та глибоко проаналізовано сутність фіскальної політики, її види і моделі, а також виокремлено, яким чином її інструменти впливають на перебіг економічного циклу. Виокремлено механізми фіскальної політики, які державі варто застосовувати на різних стадіях економічного циклу. Доведено, що в економічно розвинутих країнах у період економічної кризи доцільно використовувати соціально орієнтовану модель фіскальної політики ациклічного характеру, яка найефективніше впливає на подолання економічних дисбалансів та здатна найшвидше забезпечити економічну рівновагу в країні. Країни, що ефективно застосовували ліберальну модель фіскальної політики, в умовах економічної кризи були змушені вдаватися до трансформації в напрямку застосування жорсткішого державного фіскального втручання в економічні процеси – були змушені використовувати соціально орієнтовану, ациклічну фіскальну політику. Лише ширша участь держави в регулюванні економічних процесів забезпечувала швидке й ефективне подолання економічних криз і сприяла досягненню економічного розвитку в більшості країн світу.
Перспективи. Отримані результати наукового дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків, які досліджують проблеми антициклічного регулювання економіки, фінансової політики держави та фіскальної політики зокрема.

Ключові слова


фіскальна політика; дискреційна/недискреційна фіскальна політика; антициклічна/проциклічна фіскальна політика; антициклічне регулювання економіки; ВВП; державний борг; доходи уряду; видатки уряду; соціально-орієнтована (патерналістська) фіскальна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Brennan G., Buchanan J. M. Towards a Tax Constitution for Leviathan. Journal of Public Economics. 1977. December. № 8. P. 255–273.

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве. Экономическая социология. Т. 5. № 5. 2004. С. 37–49.

Богдан Т., Богдан І. Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України. Вісник НБУ, жовтень. 2013. С. 20–27. 4. Бреттон-Вудська фінансова конференція 1944. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki Бреттон-Вудская_конференция (дата звернення: 15.05. 2019).

Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку. Київ: “АДЕФ-Україна”. 2009. 392 с.

Жамс Э. История экономической мысли ХХ века. Москва: Изд–во ин. лит-ры, 1959. 572 с.

Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ. 2010. 356 с.

Мински Х. Стабилизируя нестабильную экономику. / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под науч. ред. И. Розмаинского. Москва: СПбГУ. 2017. 624 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. Сочинения. Т. 1. Москва: Госполитиздат. 1955.

Сполучені Штати Америки. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Сполучені_Штати_Америки (дата звернення: 20.05. 2019).

Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава–податки–бізнес (Із світового досвіду фіскального регулювання економіки). Київ: Либідь. 1992. 328 с.

Ямайська валютна система. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ямайская_валютная_система (дата звернення: 21.05. 2019).
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.063

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.