Розвиток професійної компетентності працівників торгівлі в контексті забезпечення високої якості трудового життя

Володимир Вітюнін

Анотація


Вступ. У сучасних умовах розвитку економіки України професійна компетентність працівників суттєво впливає на особисту результативність, ефективність діяльності підприємства та конкурентоспроможність галузі.  Розроблення конкретних напрямів розвитку професійної компетентності, врахування її особливостей у торговельній галузі сприятиме забезпеченню високої якості трудового життя працівників у сучасних умовах.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розроблення практичних рекомендацій щодо напрямків розвитку професійної компетентності працівників торгівлі в контексті забезпечення високої якості трудового життя.

Методи. У статті використані монографічний метод, аналіз, метод  узагальнення наукових підходів.

Результати. Автор у статті здійснив теоретичний аналіз наукової думки щодо трактування понять «якість  трудового життя», «професійна компетентність». Виявлено особливості торговельної діяльності та їх вплив на формування професійної компетентності. Визначено галузеві чинники впливу на формування професійної компетентності працівників торгівлі. Розроблено напрямки розвитку професійної компетентності працівників торгівлі за рахунок формування працівника нового типу, якому притаманні лідерська позиція, креативність у виконанні нетипових завдань, творчість у розвитку особистісного потенціалу і навички розв’язання кризових та конфліктних ситуацій.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу узагальнити наукові підходи до поняття професійної компетентності працівників торгівлі й запропонувати напрямки її розвитку, що сприятиме підвищенню продуктивності праці та конкурентоспроможності підприємств, забезпеченню високої якості трудового життя.


Ключові слова


управління персоналом; професійна компетентність; якість трудового життя; особливості торговельної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Гришина И. В., Полынев А. О., Тимонин С. А. Качество жизни населения регионов России: методология исследования и результаты комплексной оценки. URL: http://www. publications.hse.ru

Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.]; за наук. ред.. д.е.н., проф. А. М. Колота. Київ, 2010. 348 с.

Методика вимірювання регіонального людського розвитку URL: http://www.idss.org.ua

Методика оценки качества жизни URL: http://www.sops.ru .

Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Київ; Ника-центр, 2006. 432 с.

Ибрагимов Г. И. Компетентностный подход в профессиональном образовании, Educational Technology & Society. 2007. № 10 (3). С. 361−365.

Про вищу освіту: Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18#Text

Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Іваннікова Н. А., Лаврінченко О. В. Управління розвитком людських ресурсів: монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. 317 с.

Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. Потенціал розвитку торговельних підприємств: моделі, алгоритми, оцінка: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2013. 119 с.

Бланк И. А. Торговый менеджмент. 2-е изд., перераб и доп. Киев: ПУЕТ, 2004. 784 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.122

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.