Синергія освіти, практики та науки в контексті забезпечення ефективності трудової діяльності

Тетяна Костишина, Лариса Степанова, Владислав Студенець

Анотація


Вступ. У сучасних умовах розвитку національної економіки освітньо-наукова і практична складові є найактуальнішими у формуванні конкурентоспроможності підприємств. Саме синергічне поєднання зазначених складових сприяє підвищенню рівня менеджменту персоналу, його трудового потенціалу, забезпеченню ефективності трудової діяльності.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розроблення практичних рекомендацій щодо напрямів синергічного поєднання освіти, практики й науки в контексті забезпечення ефективності трудової діяльності.

Методи. У статті використані монографічний метод, аналіз, метод узагальнення наукових підходів, метод соціологічного опитування.

Результати. Авторами статті здійснено теоретичний аналіз освітніх і наукових чинників забезпечення ефективності трудової діяльності. Проведено соціологічне опитування студентів стосовно впливу освітніх чинників на результативність практичної діяльності випускників. Визначено, що висока частка практичної складової в освітніх програмах сприяє набуттю вмінь і навичок, розвитку професійного й особистісного потенціалу. Розроблено напрями забезпечення ефективності трудової діяльності через урахування організації оплати, мотивації праці, удосконалення нормування праці, підвищення її творчого характеру та відповідальності працівників за результати праці.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу узагальнити наукові підходи до синергічного поєднання освіти, науки та практики в контексті забезпечення ефективності трудової діяльності.


Ключові слова


ефективність; ефективність трудової діяльності; освіта; синергія; практика; наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Грішнова О. Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету № 11 (263). 2018. С. 67–83.

Дороніна, О. А. Регіональний вимір гідної праці в Україні : оцінка складових та моніторинг змін. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 4 (68). С. 31‒43.

Колот А. М. и др. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. 2019. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/ handle/2010/31821/dse_2019_1_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Лібанова Е. М., Власенко Н. С., Власик О. С. та ін. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Київ, 2007. 328 с.

Шаульська Л. Реалізація потенціалу конкурентоспроможності фахівця в умовах кризового стану ринку праці. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2014. №. 2. С. 97–102.

Шушпанов Д., Ліфанова М. Інноваційні інструменти управління персоналом транснаціональних корпорацій. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. Вип. 24. С. 86-93.

Україна посередині рейтингу в Доповіді ПРООН про стан людського розвитку за 2019 рік: URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2019/ukraine-ranks- mid-table-in-undps-2019-human-development-report.html.

Управління людськими ресурсами: філософські засади: навч. посібн. / під ред. В. Г. Воронкової. Київ, 2006. 576 с.

Петренко Н. О., Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. Управління проектами: навчальний посібник. К, 2015. 244 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.108

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.