ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Галина Баб’як

Анотація


Стаття присвячена проблемам відбору персоналу. В ній зазначено, що найважливішою складовою частиною найму працівників є професійний відбір, який в основному визначає результативність управління персоналом. Тому в сучасних організаціях надається належна увага відбору персоналу.

У статті здійснено наголос, що першочерговими завданнями підвищення ефективності функціонування виконавчих та управлінських структур є укомплектування їх працівниками, котрі мають необхідні якості, щоб успішно володіти обраною професією, створення системи, яка дозволяє зберігати і розвивати їх працездатність, а також надійність. Для виконання таких завдань необхідний періодичний контроль функціонального стану працівника і визначення об'єктивних критеріїв, що характеризують якісний склад таких підрозділів та органів. А також виникає необхідність у відборі персоналу.

У статті досліджено систему відбору персоналу. Здійснено аналіз ефективності існуючої системи відбору.

У ній зазначено, що важливими завданнями професійного психологічного відбору вважається оцінка розвитку необхідних для успішного навчання і діяльності за вибраною спеціальністю, індивідуально-психологічними якостями та властивостями особистості претендента, а також 

винесенням висновку щодо придатності до навчання чи практичної діяльності з відповідної спеціальності.

Розроблено заходи щодо вдосконалення системи відбору персоналу.

Оцінено зарубіжний досвід відбору персоналу. Проте, копіювання зарубіжних методів роботи з персоналом без врахування особливостей українських підприємств може мати значний негативний ефект - як економічний, так і психологічний. Оскільки у роботі з людьми велике значення мають ментальність, традиції, особливості духовного та соціально-економічного середовища, в якому виросли і сформувалися особистості.

У статті зазначено, що професійне та висококваліфіковане виконання роботи з відбору персоналу згодом позитивно позначиться на зниженні плинності кадрів, більшій задоволеності працівників службою та, як результат, більшій ефективності організації.

 

The article is devoted the problems of staff selection. It is marked in it, that the most important part of hiring is professional staff selection, which basically determines the effectiveness of HR management. Therefore the proper attention is given to staff selection in modern organizations.

An accent is carried out in the article, that the priorities of improving the functioning of the executive and administrative structures are: staffing personnel who have the necessary qualities to successfully own chosen profession, a system that allows you to maintain and develop their performance and reliability; creation of the system, which allows to keep and develop their working capacity and reliability. A periodic control of the functional state of worker and determination of objective criteria which characterize qualitative composition of such subsections and organs is needed for implementation the tasks. There is a necessity for the staff selection also.

The system of staff selection is investigated in the article. The analysis of efficiency of the existent system of staff selection is carried out.

It is marked, that the important tasks of professional psychological selection are considered the estimation of development the necessary skills for the successful studying and activity on the chosen specialty, individually psychological qualities and properties ofpersonality of applicant, and drawing the conclusion on fitness to study or practice of the relevant profession. The measures on perfection the system of staff selection are developed.

Foreign experience of selection of personnel is appraised. However, the printing-down offoreign methods of work with a personnel without the account of features of the Ukrainian enterprises can have a considerable negative effect - both economic and psychological, because, the mentality, traditions, spiritual features and socio-economic environment in which a person is grown and evolved, are important in working with people.

It is marked in the article, that professional and highly skilled staff selection will have positive impact on reducing the staff turnover, greater employee satisfaction with labor and as a result - more effective organization, afterwards.


Ключові слова


персоналу; найм персоналу; технології управління персоналом; кадровий менеджмент; кадрова служба; кадровий резерв; selection of personnel; rekruting of personnel; technology of management a personnel; skilled management; skilled service; skilled reserve

Повний текст:

PDF

Посилання


Красношапка В. В. Управління людськими ресурсами : Курс лекцій / В. В. Красношапка. -К., 2004. - 42 с.

Купер Д. Отбор и найм персонала: технологии тестирования и оценки : пер. с англ. / Д. Купер, И. Т. Робертсон, Г. Тинлайн. - М. : Вершина, 2005. - 325 с.

Куцивол В. А. Японский опыт управления персоналом / В. А. Куцивол //Управление персоналом. - 2005. - № 7. - С. 103.

Особенности управления персоналом во Франции : - [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://t4b.nаrоd.ru.

Система отбора персонала в США. - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://glоbаltеkа.ru.

Тюльпанов А. Зарубежный опыт управления персоналом /А. Тюльпанов // Управление персоналом. - 2008. - № 19. - С. 43.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.