АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ

Андрій Колесніков

Анотація


Вступ. Економічний поступ будь-якої країни чи регіону завжди базований на науковій основі. Саме наука створює інструменти для технологічного, економічного та соціального розвитку, однак в умовах глобальної проблеми масових «псевдонаукових» досліджень і “псевдонавчання” згаданий наслідковий зв’язок не реалізовується, що призводить до спотворення системи освіти. Однією з вагомих причин такого стану є недотримання норм академічної доброчесності, а інколи і просто їх нерозуміння.
Важливим є соціальний вимір проблеми академічної доброчесності. Розуміння власної відповідальності (чи безвідповідальності) за порушення норм наукової етики з позиції викладачів та студентів безпосередньо визначає сприйняття системи вищої освіти в Україні та формування системи цінностей у молоді під час навчання в закладах освіти.
Мета. Метою статті є дослідження особливостей реалізації принципів академічної доброчесності в Україні, їх зіставлення з європейськими та подальше розробленя пропозицій щодо боротьби з академічною недоброчесністю.
Методи дослідження. Узагальнення, аналіз, синтез, порівняння.
Результати. Досліджено правовий аспект академічної доброчесності в українському законодавстві та його відмінності з нормами, закладеними у проекті SAIUP. Визначено напрямки підвищення рівня академічної доброчесності серед студентів. Досліджено проблему плагіату в освітньому і науковому середовищі та окреслено перспективи інтеграції платформи Unicheck і національного репозитарію наукових текстів. Описано підходи до розуміння плагіату міжнародної платформи turnitin. Згруповано перелік ресурсів перевірки на плагіат. Зазначено види відповідальності за доведені факти плагіату. Висновки. Використання обґрунтованих у статті інструментів стимулювання академічної доброчесності сприятиме збільшенню довіри до української академічної науки загалом та підвищенню рівня економічної безпеки ЗВО зокрема.

Ключові слова


академічна доброчесність; академічна недоброчесність; плагіат; SAIUP; репозитарій наукових текстів; Unicheck

Повний текст:

PDF

Посилання


Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. К. : Таксон, 2016. 234 с.

Тицька Я. “Академічна доброчесність” та “Академічна відповідальність” у забезпеченні якості освіти. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11. С. 192−195.

Чумак О. В. Концепт категорії академічної доброчесності у вищій освіті. Теорія та методика управління освітою. 2017. № 2 (20). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v2_17/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA.pdf.

Малогулко Ю. В., Затхей М. В. Проблеми академічної доброчесності в вищих навчальних закладах. Знання. Освіта. Освіченість : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з різноманітних проблем сучасної освіти, 28−29 вер. 2018 р. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/viewFile/3857/3456.

Тодорова І. Психологічні чинники толерантності студентів до академічної недоброчесності. Психологія і особистість. 2019. № 2. С. 116−131. DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2019.2.177352.

Семеног О. Європейський та національний контексти академічної культури дослідника: досвід реалізації проекту ЕРАЗМУС+ЖАН МОНЕ МОДУЛЬ. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій: Україна Європейський союз: від партнерства до асоціації. Луцьк, Терен, 2019. С. 320−330.

Іщенко Т. Д., Шишкіна Г. В., Ніколаєва І. В. Академічна доброчесність як складова забезпечення якості освіти. АгроТерра. 2018. № 2 (5). С. 19−23.

Про освіту: Закон України від 5 вер. 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення 12.06.2019).

Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації : монографія / Чмир О. С. та ін. К. : ДНУ “УкрІНТЕІ”, 2017. 200 с.

Сервіс перевірки на плагіат Unicheck. : веб-сайт. URL : https://unicheck.com.

Education with Integrity : веб-сайт. URL : https://www.turnitin.com

Types of Plagiarism : веб-сайт. URL : http://go.turnitin.com/posters/plagiarism-spectrum

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 12. 09.2019).
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.122

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.