Механізми та інструменти стимулювання міжмуніципального економічного співробітництва в територіальних громадах України

Олександр Лайко, Михайло Єжов, Ірина Циналєвська

Анотація


Вступ. У статті розглянуто наукові засади вирішення завдання активізації співробітництва територіальних громад у сфері економічного розвитку на основі застосування механізмів та інструментів фінансового, бюджетного, організаційного, інформаційного стимулювання співпраці громад, відповідно до спеціалізаційних переваг, передумов та можливостей участі територіально-господарських систем у розподілі праці та в розбудові горизонтальних зв’язків.

Метою статті є визначення науково обґрунтованих заходів стимулювання економічного розвитку і співробітництва територіальних громад в Україні з використанням механізмів та інструментів фінансового, економічного, податкового, організаційного, інформаційного забезпечення спільної  участі в міжтериторіальному розподілі праці.

Методи дослідження: для розв’язання означеної проблеми застосовані методи статистичного, логічного, системного аналізу під час виявлення причин змін динаміки укладення договорів співробітинцтва і  метод синтезу механізмів та інструментів активізації співробітництва територіальних громад у сфері економічного розвитку.  

Результати: здійснено оцінку інституціонального забезпечення, динаміки та структури співробітництва територіальних громад в Україні та виявлено тенденцію підвищення і поступового зниження активності їхньої співпраці. Посилаючись на міжнародний досвід здійснення співробітництва громад, встановлено, що за допомогою цього інструментарію можливим є забезпечення соціально-економічного розвитку територіально-господарських систем на основі їхньої співпраці, зокрема щодо спільної реалізації інвестиційних проєктів. Також обґрунтовано потребу створення об’єктивних умов підвищеної зацікавленості громад у здійсненні економічного співробітництва, розвиненість якого в територіальних громадах поки що залишається досить низькою.

Запропоновано механізм стимулювання економічного розвитку і співробітництва громад в Україні з використанням інструментарію фінансового забезпечення співробітництва, за рахунок удосконалення існуючої системи горизонтального вирівнювання спроможності громад, використання ресурсів національних фондів регіонального розвитку, європейських програм підтримки, а також за допомогою податкових інструментів стимулювання співробітництва, зокрема із застосуванням такого місцевого податку, як податок на землю, ставки якого диференціюються залежно від проходження певним проєктом міжтериторіального економічного співробітництва стадії періоду окупності.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в показниках, більш глибокій оцінки його ефективності застосування пропонованих механізмів та інструментів стимулювання економічного співробітництва територіальних громад із позицій розширеного трактування концепції сталого розвитку, з виокремленням економічної, бюджетної, соціальної та екологічної складових. 


Ключові слова


економічне співробітництво, міжтериторіальна співпраця, соціально-економічний розвиток громад, механізми співробітництва, фінансово-податкові інструменти, адміністративно-територіальна реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67740.

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text.

Теорія і практика економічного співробітництва міських і сільських громад ОЕСР. URL: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/rurbanrural-urbanpartnerships.htm.

Ткачук А., Сергієнко О., Лайко О., Наталенко Н. Як розпочати дружбу між містом та селом? Про співробітництво міських та сільських територіальних громад: методичні рекомендації. Київ, 2019. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/517/08-02-19.pdf

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05. 08. 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.

Буркинський Б. В., Лайко О.І. Сучасні напрямки регіональної інвестиційної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Львів: Ін-т регіональних досліджень. 2014. Вип. 3(107). С. 29–37.

Єрмаков О.Ю, Лайко О.О. Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200(2). С. 107–114.

Муніципальний менеджмент (кол. монографія) / за ред. д.е.н. проф. А. Ф. Мельник; Економічна думка. Тернопіль. 2005. 416 с.

Мірошниченко О. Вивчаємо досвід децентралізації та роботу місцевих громад в Польщі. Український журнал «Економіст». 2021, № 7. С.23–32.

Трофімова М.О. Податок на доходи фізичних осіб в Україні: фіскальна та соціально-регулятивна роль. Ефективна економіка. 2012. Вип. 2. URL: http://surl.li/choah.

Співробітництво територіальних громад. Дані порталу децентралізації. URL:https://decentralization.gov.ua/cooperation.

Гриневецький С.Р. Чому маючи нерозподілені мільйонні резерви громади просять допомоги? Офіційний веб-сайт Одеської обласної державної адміністрації. URL: http://surl.li/cjxfq.

Реєстр договорів про співробітництво громад в Україні. Дані порталу децентралізації URL: http://surl.li/cjxfr.

Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/oleksij-chernyshov-vzyav-uchast-u-konsultatyvnij-radi-z-pytan-misczevogo-samovryaduvannya-u-parlamenti.

Бюджетна програма «Державний фонд регіонального розвитку». URL: https://new.dfrr.minregion.gov.ua/projects.

Burkinskyi B.V., Laiko O.I., Losyev M.I. Realization of sustainable development aims for industry and innovations on glocalization principles. Scientific journal Economic innovations. Vol. 20. Issue 4(69). 2018. Р.7–29.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» від 12.01.2011 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2011-%D0%BF#Text.

Портал спроможності територіальних громад URL: http://surl.li/choaj.

Інфографіка порталу децентралізації. URL: https://decentralization.gov.ua/cooperation.

Закон України «Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001)» Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018, № 43, ст.348. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2554-19#Text.

DANUBECHANCE2.0. Danube Transnational Programme. URL: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.

Horizon Europe для українських учасників. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/events/dlya-ukrayinskih-uchasnikiv-3-grudnya-vidbudetsya- infoden-horizon-europe-launch-day-ukraine-pro-mozhlivosti-program-gorizont-yevropa-ta-yevratom.

Ukraine joins Horizon Europe and Euratom Research and Training Programme. European Commission. URL: http://surl.li/choag.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.028

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.