Вектори та інструменти інклюзивного розвитку територіальних громад

Аліна Жуковська, Ольга Дяків

Анотація


Вступ. На сьогодні територіальні громади є соціальним центром, самоврядним осередком, у якому формується громадянське суспільство. Створення в них комфортних умов для проживання, формування передумов для забезпечення їх сталого розвитку є першочерговим, актуальним та невідкладним завданням органів місцевого самоврядування.

Мета статті. Обґрунтування необхідності забезпечення інклюзивного розвитку територіальних громад, визначення його стратегічної мети, векторів та інструментів їх реалізації.

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: історичний, проблемно-хронологічний, системного аналізу, структурного аналізу, контент-аналізу, абстрактно-логічного узагальнення.

Результати. У статті обґрунтовано теоретико-прикладні аспекти інклюзивного розвитку територіальних громад, сформульовано стратегічну мету такого розвитку, визначено його вектори та запропоновано інструменти їх реалізації.

Висновки. Використання територіальними громадами наведених у статті стратегічної мети інклюзивного розвитку, векторів та інструментів їх реалізації дозволить їм побудувати інвестиційно-привабливі, гендерноорієнтовані, комфортні, екологічночисті територіальні громади з розвинутою інфраструктурою, успішно функціонуючим бізнесом, з ефективно організованою системою публічного управління та активною спільнотою людей.


Ключові слова


територіальна громада, сталий розвиток, інклюзивний розвиток, вектори інклюзивного розвитку, інструменти інклюзивного розвитку

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.

Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л. Управління розвитком муніципальних утворень : теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 476 с.

Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с.

Звєряков М. І., Ковальов А. І., Сментина Н. В. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2017. 175 с.

Патицька Х. О. Фінансово-економічний потенціал територіальних громад: механізми функціонування та активізації: монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 209 с.

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія; за ред. Кравціва В. С., Сторонянської І. З. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Ортіна Г. В., Сокіл О. Г., Прус Ю. О., Застрожнікова І. В., Єфіменко Л. М. Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 171 с.

Окорський В.П., Сухович В.М., Цецик Я.П. Організаційно-економічні засади реформування інститутів місцевого самоврядування та їх вплив на сталий розвиток об’єднаних територіальних громад (на прикладі Рівненської області): монографія; за ред. В.П. Окорського. Рівне : видавець О. Зень, 2018. 364 с.

Базилюк А.В., Жулин О.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19-29.

Федулова Л. І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку. Економіка: реалії часу. № 3 (25). 2016. С. 56–65.

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 187–197.

Затонацька Т. Г. Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. Вип. 2. С. 103-114.

Зубчик О. А. Індекс інклюзивного розвитку як сучасний інструмент аналізу державної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2018. Т. 29(68), № 1. С. 86–91.

Бобух І.М., Щегель С.М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник Національної академії наук України. 2018. № 7. С. 55-70.

Малий І.Й., Ємельяненко Л.М., Дзензелюк К.В. Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776

Тютюнникова С.В., Пивоварова К.Л. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності. Бізнесінформ. 2018. № 8. C. 105-111.

Адамик В., Лебідь Д. Інклюзивний розвиток України та міжнародне фінансове і технічне співробітництво з його активізації. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. Вип. 1. С. 56-72.

Жуковська А.Ю. Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникнення та основні положення. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. № 2. С. 17-33.

Жуковська А.Ю. Детермінанти інклюзивного розвитку муніципальних утворень. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 2020, Вип. № 25, С. 42–48.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Концепція сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної ради України від 24 грудня 1999 року № 1359-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14#Text

Всемирный банк предпринял попытку раскрытия стратегий роста быстро развивающихся стран / Центр гуманитарных технологий. 25.05.2008. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2008/05/25/1686.

Жуковська А.Ю. Наукові детермінанти інклюзивного підприємництва. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2020. № 12. С. 73–80. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-11.

Жуковська А.Ю. Інноваційні технології інклюзивної медицини. Інноваційна економіка. 2020. № 3-4 (83). С. 19-30. DOI: 10.37332/2309-1533.2020.3-4.3

Жуковська А., Федунчик Л. Організація професійної орієнтації шкільної молоді : проблеми та шляхи їх вирішення. Наука молода. 2013. №19. С. 158–165.

Жуковська А. Інклюзивний підхід до надання адміністративних послуг. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 р. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. С. 102-104.

Бублик М.І., Бей М. Р. Особливості «зеленої» економіки та основні інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління: збірник наукових праць. 2016. № 847. С. 29–34.

Жуковська А. «Срібна економіка» як ресурс інклюзивного розвитку національної економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 3. С. 37–53. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.037.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.062

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.