ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Тетяна Андрусишин, Василь Файфура, Леонід Бицюра

Анотація


Вступ. Розглянуто питання гідроекологічного стану водних ресурсів України за регіональними. Охарактеризовано ситуацію та тенденції у сфері водозабезпечення, деякі моменти фінансування, адміністративно-управлінські вектори у цій галузі.

Наголошено на необхідності впровадження комплексу заходів для покращення екологічної ситуації, оптимізації підходів до природокористування, збереження та охорони гідроекосистем.

Метою статті є вивчення гідроекологічного стану водних ресурсів, факторів впливу на якість води, підходів до охорони гідроекосистем на регіональному рівні (на прикладі Тернопільської області).

Методи дослідження. При підготовці наукової публікації використані методи аналізу та синтезу, системного узагальнення.

Результати. Обґрунтовано, що водні ресурси України потребують здійснення комплексних заходів щодо покращення їхнього екологічного стану, оптимізації підходів до природокористування та охорони. Здійснено аналіз екологічних проблем гідроекосистем Тернопільської області, з’ясовано основні причини їхньої деградації. Встановлено задовільний стан водних об’єктів і рекомендовано основні напрями діяльності для покращення екологічного стану річок регіону.

Наголошено, що необхідно розчищати русла річок, оптимізувати систему очищення промислових і комунально-побутових вод, встановлювати та розширювати санітарно-захисні зони, укріплювати береги, стимулювати відповідальне ставлення населення і фізичних осіб до збереження водних об’єктів та покращення їхнього стану шляхом екологізації освіти й фінансових механізмів регулювання, здійснювати заходи щодо запобігання несанкціонованому втручанню в руслові процеси, збільшувати фінансування на відновлення водних ресурсів із жорстким контролем витратної частини та суворою звітністю.


Ключові слова


водні об’єкти; охорона; гідроекосистема; екологічний стан; деградація

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусишин Т. В. Екологічна оцінка стану р. Збруч за накопиченням важких металів в умовах зарегулювання стоку та маловоддя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. Наук : 03.00.16. Чернівці, 2018. 22 с.

Бабієнко В. В., Левковська В. Ю., Ганикіна С. О. Гігієнічна оцінка джерел забруднення річки Дністер. Одеський медичний журнал. 2017. № 4 (162). С. 64–67.

Гідрологічний огляд річкових систем НПП “Подільські Товтри”. URL: https://www.npptovtry.org.ua/gidrologichnyj-oglyad-richkovyh-system-npp-podilski-tovtry/

Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС / Хільчевський В. К. та ін. К.: Ніка-Центр. 2011. 176 с.

Гуменюк Г. Б., Страшнюк Д. В., Дробик Н. М. Вміст важких металів і характеристика гідрохімічних показників у воді річки Серет поблизу Малашівського сміттєзвалища (Тернопільська область). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2015. № 1 (62). С. 84–87.

Клименко М. О., Прищепа А. М., Статник І. І., Бєдункова О. О., Буднік З. М. Особливості зміни гідрохімічного режиму р. Іква під дією антропогенної діяльності. Вісник НУВГП. Сер. «Сільськогосподарські науки». 2018. Вип. 1 (81). С. 40–50.

Поверхневі води Волині / за ред. Я. О. Мольчак. Луцьк: Видавництво «Терен». 2019. 344 с.

Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2016. 24 (1). С. 173–181.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Тернопільській області у 2021 році. URL: https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B22021_compressed.pdf

Розпорядження «Про схвалення програми розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на 2022-2024 роки». URL: https://oda.te.gov.ua/storage/app/uploads/public/615/1bd/5d8/6151bd5d8c46b846523599.pdf

Файфура В. Обґрунтування критичних меж антропогенного навантаження на водні екосистеми Тернопільської області. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. Вип. 19. Тернопіль: «Економічна думка». 2014. С. 58-63.

Хвесик М. А., Мандзик В. М. Основні тенденції та закономірності використання водних ресурсів у системі суспільного відтворення. URL: https://cleanwater.org.ua/osnovni-tendentsiji-ta-zakonomirnosti-vykorystannya-vodnyh-resursiv-u-systemi-suspilnoho-vidtvorennya/

Хільчевський В. К. Гідроекологічні проблеми ревіталізації річок на території міських агломерацій – міжнародний та український досвід. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. Т. 2. С. 6–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2017_2_3

Хільчевський В. К. Характеристика водних ресурсів України на основі бази даних глобальної інформаційної системи FAO Aquastat. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2021. 1(59). С. 6–16.

Цепенда М. М. Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра. URL: http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/881/1/Tsependa%20M.M.pdf

Цепенда М. М. Особливості компонентної економіко-географічної оцінки водноресурсного потенціалу території. URL: http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/885/1/Stattya.pdf

Яцик А. В., Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. Водогосподарсько-екологічні проблеми річок Західного Полісся України (на прикладі басейну річки Горинь). Вісник аграрної науки. 2018. № 10 (787). С. 61–65.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.026

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.