Корпоративна культура закладу вищої освіти

Надія Білик

Анотація


Вступ. Корпоративна культура виконує функцію регулятора поведінки персоналу через систему цінностей, норм, правил, встановлених у межах окремого закладу освіти. Корпоративну культуру можна розглядати як своєрідну ідеологію управління, спрямовану на підвищення ділової активності співробітників, формування їх корпоративної ідентичності.

Метою статті є дослідити феномен корпоративної культури, проаналізувати структуру та функції корпоративної культури, схарактеризувати особливості корпоративного кодексу, розкрити сутність корпоративних символів, представити головні аспекти формування корпоративної культури закладу вищої освіти (на прикладі Західноукраїнського національного університету).

Методологія дослідження ґрунтована на комплексному застосуванні загальнонаукових методів, у тому числі аналізу й синтезу. Застосований історико-культурний підхід передбачає дослідження корпоративної культури як соціокультурного феномена, її ролі у творенні іміджу університету. Наукова новизна отриманих результатів відображена як в окреслені проблеми, так і у комплексному підході до її розв’язання; робота є дослідженням інноваційної діяльності закладів вищої освіти щодо формування та розвитку корпоративної культури, критично аналізує раніше не досліджені аспекти діяльності Західноукраїнського національного університету.

Результати. Встановлено, що керівництво закладу вищої освіти формує корпоративну культуру, завдяки якій співробітники ідентифікують себе як професійну спільноту, що вирізняється на ринку освітніх послуг. Запропоновано напрями вдосконалення корпоративної культури університету, проаналізовано базові засади ефективної корпоративної культури, зміст корпоративного кодексу, а також роль корпоративних символів у формуванні іміджу університету.


Ключові слова


корпоративна культура; корпоративний символ; корпоративний кодекс; заклад вищої освіти; Західноукраїнський національний університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик Н. Корпоративна культура ТНЕУ. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Тернопіль, ТНЕУ, 8–9 квітня 2016 р. Тернопіль, 2016. С. 349–351.

Воронянська О. Методичний взаємозв’язок профорієнтаційної роботи з корпоративною культурою університету. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб. наук.-метод. праць. Мелітополь, 2016. Вип. 19. С. 111–116.

Гнезділова К. Корпоративна культура викладача вищої школи : навч.-метод. посіб. Черкаси, 2013. 124 с.

Горбенко Н. Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Дніпро, 2014. Вип. 8 (112). С. 47–52.

Горбенко Н. Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Дніпро, 2016. Вип. 11 (139). С. 101–107.

Етичний кодекс Західноукраїнського національного університету. URL: https://www.wunu.edu.ua/code-of-ethics.html (дата звернення 20.12.2020).

Кицак Т. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. К., 2008. 20 с.

Кубко В. Корпоративна культура як об’єднальна основа вищих навчальних закладів. Вісник Книжкової палати. 2011. № 11. С. 43–46.

Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України. Вісник Книжкової палати. 2014. № 8. С. 40–43.

Корпоративна культура : навч. посіб. / за ред. Г. Хаєта. К., 2003. 403 с.

Корпоративна культура університету. URL: http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/korporatyvna-kultura-universytetu/1535-korporatyvna-kultura-universytetu.html (дата звернення 20.12.2020).

Офіційний сайт Західноукраїнського національного економічного університету. URL: https://www.wunu.edu.ua/ (дата звернення 20.12.2020).

Символіка. URL: https://www.wunu.edu.ua/symbolics/ (дата звернення 20.12.2020).

Спивак В. Корпоративная культура. СПб., 2001. 352 с.

Стратегія розвитку Західноукраїнського національного університету на 2021–2025 роки. Тернопіль, 2020. 17 с. URL: https://www.wunu.edu.ua/pdf/strategia_zunu_2020.pdf (дата звернення 20.12.2020).

Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості. К., 2006. 336 с.

Тернопільський національний економічний університет: професіоналізм, престиж, поступ. Львів, 2016. 496 с.

Хижняк Л. Корпоративна культура в еволюції вищого навчального закладу. Матеріали інноваційного семінару «Еволюція освітнього простору». 2015. Вип. 1. С. 58–69.

Шаполова В. Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу. Теорія і практика управління соціальними системами. 2011. Вип. 4. С. 101–106.

Яблонскене Н. Корпоративная культура современного университета. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-kultura-sovremennogo-universiteta (дата звернення 20.12.2020).
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.